Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerโดยปกติแล้วกระบวนการสีข้าวนั้นจะมีฝุ่นในโรงสีข้าวมาก อันก่อให้เกิดการระคายเคืองตา หรือทำให้ระบบหายใจมีปัญหา เป็นโรคหอบหืด ถ้าหลุดลอยออกไปตามบ้านเรือนก็จะส่งผลให้สกปรกเลอะเทอะ และยังทำให้เกิดการทำลาย กัดกร่อนผิวหน้าของโลหะ หินอ่อน หรือวัสดุอื่นๆ ซึ่งจะเป็นผลเสียอย่างมากแก่ตัวพนังงานและชุมชนรอบข้าง ดังนั้น โรงสีข้าวรัชมงคลจึงมีการพัฒนากระบวนการผลิต โดยการติดตั้งถุงกรองฝุ่นใหม่ (Filter Bag) เพื่อลดการเกิดฝุ่นในกระบวนการผลิต

ส่วนในเรื่องของคุณภาพเราได้มีการลงทุนซื้อเครื่องยิงเมล็ดดำ (Color Sorter) ทำหน้าที่คัดแยกสิ่งสกปรกออกจากข้าวสาร มีมูลค่า 4 ล้านบาท ซึ่งราคาค่อนข้างสูง ทำให้โรงสีขนาดเล็กส่วนมากไม่สามารถลงทุนในส่วนนี้ได้ แต่รัชมงคลเล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้ เพราะเพื่อให้ได้ข้าวที่ขาวบริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งเจือปน ดูสวยน่ากิน มีคุณภาพดีใกล้เคียงกับโรงสีขนาดใหญ่ ให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจ เป็นการตอบแทนสังคมได้อีกทางหนึ่ง

การรับซื้อข้าวเปลือกหรือวัตถุดิบที่จะนำเข้ามาสี จะต้องเป็นข้าวเปลือกที่แห้งพร้อมสี ความชื้นที่เหมาะสม ควรอยู่ระหว่าง 14 - 15 เปอร์เซนต์ ปัจจุบัน บริษัท ข้าวรัชมงคล จำกัด ได้คัดเลือกพันธุ์ข้าวเปลือกจากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพของประเทศ โดยมีการติดต่อซื้อขายกับกลุ่มสหกรณ์การเกษตร หรือเกษตรกรโดยตรง เพื่อขจัดปัญหาการกดราคาข้าวเปลือกจากพ่อค้าคนกลาง