Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player“...อย่างรถที่นั่งมา... สร้างด้วยฝีมือคนไทย... มีจำนวนสองร้อยกว่าคน ก็เลยทำให้.. ช่วยเหลือคนที่อยู่ในโรงงานนี้... แล้วก็ตั้งใจที่จะสนับสนุนให้เขาตั้งโรงสี เหมือนโรงสีเป็นข้าวที่ซื้อจากเกษตรกรโดยตรง โดยให้ราคาที่เหมาะสม เกษตรกรก็มีความสุข... ที่เหมาะสม และผู้บริโภคที่ซื้อข้าวได้ในราคาถูก เพราะว่าไม่มีการขนส่งมากเกินไป ไม่ต้องมีคนกลางมากเกินไป ตกลงทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคก็มีความสุข...”

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ครอบครัวโตโยต้า ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินตามรอยพระยุคลบาทโดยทรงมีพระราชดำรัสให้จัดสร้างโรงสีข้าวขึ้น อีกทั้ง ยังทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 6 แสนบาท เพื่อเป็นทุนเริ่มต้นในการก่อตั้ง ทั้งนี้โดยมี พระราชประสงค์เพื่อเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรมนท้องถิ่นให้ดีขึ้น ด้วยการรับซื้อข้าวเปลือกจาก ชาวนา และสหกรณ์การเกษตรชุมชนในราคายุติธรรม พร้อมจำหน่ายข้าวสารในราคาเหมาะสม โดยมิได้หวังผลกำไร จากการดำเนินงาน

นอกจากนี้ วัตถุพลอยได้จากการสีข้าว อาทิ แกลบ รำ และปลายข้าว ยังจะนำไปจำหน่ายให้กับเกษตรกรลุมชนในราคา ย่อมเยาต่อไป เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์หรือทำปุ๋ยสำหรับเพาะปลูกได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งนับได้ว่าเป็นวงจร "เศรษฐกิจพอเพียง" ตามแนวพระราชดำริ