รายชื่อผู้โชคดี รอบวันที่ 24-31 ธ.ค. 2561
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทร รางวัลที่ได้ ผู้โชคดีประจำวันที่
1. คุณ วีระยุทธ แซ่ม้า 082-096-xxxx รางวัลที่ 1 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 150,000 บาท 24 ธ.ค. 2561
2. คุณ PETER AHERENE 097-079-xxxx รางวัลที่ 2 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 20,000 บาท 24 ธ.ค. 2561
3. คุณ มูฮำหมัดอันวาร์ มะ 083-185-xxxx รางวัลที่ 2 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 20,000 บาท 24 ธ.ค. 2561
4. คุณ ศิริรัตน์ ชาติชัย 066-142-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 24 ธ.ค. 2561
5. คุณ ศิริกาญจน์ การตรง 089-259-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 24 ธ.ค. 2561
6. คุณ รัชดาภรณ์ ปัญญานี 093-138-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 24 ธ.ค. 2561
7. คุณ สุรศักดิ์ สุรจิต 085-652-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 24 ธ.ค. 2561
8. คุณ พัว จันแก้ว 093-249-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 24 ธ.ค. 2561
9. คุณ ปิยะนาฏ ดีขุน 095-654-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 24 ธ.ค. 2561
10. คุณ ลิขิต เพียรสูงเนิน 083-364-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 24 ธ.ค. 2561
11. คุณ มานะ วัฒนะ 093-289-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 24 ธ.ค. 2561
12. คุณ จุฑารัตน์ ไชโย 092-217-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 24 ธ.ค. 2561
13. คุณ ทิพวรรณ ชุมภู 061-792-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 24 ธ.ค. 2561
14. คุณ สมชาย สรรค์เสถียร 094-401-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 24 ธ.ค. 2561
15. คุณ SUNEE LAOSALAKARM 087-557-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 24 ธ.ค. 2561
16. คุณ ปริญญา ปริวรรตภาษา 081-499-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 24 ธ.ค. 2561
17. คุณ สุรีย์ เครือบนอก 063-801-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 24 ธ.ค. 2561
18. คุณ จิรายุส พยัฆยุทธ์ 098-038-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 24 ธ.ค. 2561
19. คุณ นายทศพร ใจหลัก 086-682-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 24 ธ.ค. 2561
20. คุณ ปรีชา วรรณา 062-870-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 24 ธ.ค. 2561
21. คุณ เกษร รัตนวิไลย 083-503-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 24 ธ.ค. 2561
22. คุณ กำจัด บุญลอย 093-336-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 24 ธ.ค. 2561
23. คุณ อ้อม ทองบุตร 082-991-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 24 ธ.ค. 2561
24. คุณ พา แซ่ซ้ง 063-637-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 24 ธ.ค. 2561
25. คุณ วาสนา จันทรัตทัต 085-294-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 24 ธ.ค. 2561
26. คุณ อัญชิสา ตระหง่านเกียรติ 061-159-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 24 ธ.ค. 2561
27. คุณ สุทัศน์ อินตะณี 085-721-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 24 ธ.ค. 2561
28. คุณ ประพจน์ ชื่นกลิ่น 081-891-xxxx รางวัลที่ 1 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 150,000 บาท 25 ธ.ค. 2561
29. คุณ ธันย์ณภัทร หงษ์อุดมพงศ์ 062-362-xxxx รางวัลที่ 2 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 20,000 บาท 25 ธ.ค. 2561
30. คุณ วันเฉลิม บัวขาว 087-783-xxxx รางวัลที่ 2 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 20,000 บาท 25 ธ.ค. 2561
31. คุณ จารุณี รัตนาจินดา 081-416-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 25 ธ.ค. 2561
32. คุณ ปรียมาศ ศรีสุวรรณ 086-285-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 25 ธ.ค. 2561
33. คุณ พิชัย จิรยุทธเจริญกุล 081-467-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 25 ธ.ค. 2561
34. คุณ วรพล พงศ์วิบูลพิทยา 083-487-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 25 ธ.ค. 2561
35. คุณ อัญชลี พงค์ศิริแสน 081-289-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 25 ธ.ค. 2561
36. คุณ ปริญญา ถาพะยอม 095-673-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 25 ธ.ค. 2561
37. คุณ แสวง ชัยโย 087-032-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 25 ธ.ค. 2561
38. คุณ ประจวบ คงชุ่ม 086-155-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 25 ธ.ค. 2561
39. คุณ นิวัฒน์ โชติ 081-723-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 25 ธ.ค. 2561
40. คุณ ศ้กดิ์ไชย มูลวิริยกิจ 095-614-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 25 ธ.ค. 2561
41. คุณ สมจิตต์ แจ่มจำรัส 096-824-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 25 ธ.ค. 2561
42. คุณ ศุภานัน ผลทอน 098-883-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 25 ธ.ค. 2561
43. คุณ ศิริขวัญ สกลรัตน์ 062-942-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 25 ธ.ค. 2561
44. คุณ สากล ไชยโคตร 080-697-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 25 ธ.ค. 2561
45. คุณ สุดารัตน์ กาวิชัย 095-598-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 25 ธ.ค. 2561
46. คุณ อบัส มามะ 080-704-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 25 ธ.ค. 2561
47. คุณ ถวัล ยศศักดิ์ศรี 098-490-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 25 ธ.ค. 2561
48. คุณ สุภารัตน์ ทับทิมเทศ 095-161-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 25 ธ.ค. 2561
49. คุณ ตาคำ สมปัญญา 084-806-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 25 ธ.ค. 2561
50. คุณ นายกิตติพงศ์ สระทองพิมพ์ 065-257-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 25 ธ.ค. 2561
51. คุณ จริยา บำรุงใจ 090-993-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 25 ธ.ค. 2561
52. คุณ ราชันย์ วงศ์วรรณสิงห์ 087-557-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 25 ธ.ค. 2561
53. คุณ พัฒนา วงษ์เมธา 087-601-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 25 ธ.ค. 2561
54. คุณ กิตติพันธ์ จันทร์สุรินทร์ 087-143-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 25 ธ.ค. 2561
55. คุณ พีระ ศิลปีชีวะ 064-153-xxxx รางวัลที่ 1 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 150,000 บาท 26 ธ.ค. 2561
56. คุณ ก้องเกียรติ ศรีสุวัฒนาสกุล 085-559-xxxx รางวัลที่ 2 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 20,000 บาท 26 ธ.ค. 2561
57. คุณ พเยาว์ เตียตระกูล 089-784-xxxx รางวัลที่ 2 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 20,000 บาท 26 ธ.ค. 2561
58. คุณ ซัง แซ่ย่าง 062-252-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 26 ธ.ค. 2561
59. คุณ ถาวร วงศ์ชนะ 088-784-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 26 ธ.ค. 2561
60. คุณ ศุจิกร คำตรง 096-947-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 26 ธ.ค. 2561
61. คุณ อรทัย พรมชาติ 064-993-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 26 ธ.ค. 2561
62. คุณ ประเพ็ญ เอ็นคะวัน 087-220-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 26 ธ.ค. 2561
63. คุณ เรวัตร เลิศจิรานุวัฒน์ 090-320-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 26 ธ.ค. 2561
64. คุณ ภคีณี ธนธำรงกลุ 085-835-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 26 ธ.ค. 2561
65. คุณ นเรศ แสงมณีสถิตย์กุล 089-073-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 26 ธ.ค. 2561
66. คุณ อนุวัฒน์ กึนสี 094-980-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 26 ธ.ค. 2561
67. คุณ ทัศนเทพ รักพิทักษ์กุล 087-644-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 26 ธ.ค. 2561
68. คุณ โสพิศ ยอศิลป์ 097-354-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 26 ธ.ค. 2561
69. คุณ ศรัณยา ภิบาลแทน 091-267-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 26 ธ.ค. 2561
70. คุณ สาย ศรีบุญ 064-052-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 26 ธ.ค. 2561
71. คุณ สุเทพ มะดาศรี 093-478-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 26 ธ.ค. 2561
72. คุณ ทองสุข วิภาตะศิลปิน 093-136-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 26 ธ.ค. 2561
73. คุณ ศรายุทร์ ดวงแก้ว 084-045-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 26 ธ.ค. 2561
74. คุณ สุภาพรรณ โพธิ์ทอง 094-334-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 26 ธ.ค. 2561
75. คุณ สมบูรณ์ พาวิชาติ 064-936-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 26 ธ.ค. 2561
76. คุณ ศิวาพร สุดใจ 092-269-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 26 ธ.ค. 2561
77. คุณ สุธารินี บุญยงค์ 088-216-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 26 ธ.ค. 2561
78. คุณ บุญทวี ศรีเจดีย์รัตน์ 063-132-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 26 ธ.ค. 2561
79. คุณ รัชนีกร ธรรมพิทักษ์ 062-964-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 26 ธ.ค. 2561
80. คุณ อุทัย พันธ์มี 084-731-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 26 ธ.ค. 2561
81. คุณ พิมพ์พิร์สุ สุพิพิชญ์ 081-714-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 26 ธ.ค. 2561
82. คุณ รุ่งอรุณ วิลัยพันธ์ 086-735-xxxx รางวัลที่ 1 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 150,000 บาท 27 ธ.ค. 2561
83. คุณ สุชาดา ดอกม่วง 061-691-xxxx รางวัลที่ 2 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 20,000 บาท 27 ธ.ค. 2561
84. คุณ จุรีย์ ชูแสง 081-990-xxxx รางวัลที่ 2 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 20,000 บาท 27 ธ.ค. 2561
85. คุณ ปภณภัค ณรงค์แสงอรุณ 089-485-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 27 ธ.ค. 2561
86. คุณ ขนิษฐา พิทักษ์ธรรม 063-905-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 27 ธ.ค. 2561
87. คุณ วรัญญา สิงห์ลอ 094-181-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 27 ธ.ค. 2561
88. คุณ ธัญญารัตน์ หยอกเย้า 098-986-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 27 ธ.ค. 2561
89. คุณ สุภชัย ทองอ่อน 098-104-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 27 ธ.ค. 2561
90. คุณ ธน ทวกสูงเนิน 083-467-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 27 ธ.ค. 2561
91. คุณ พัชรวลัย ขวัญใจ 089-046-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 27 ธ.ค. 2561
92. คุณ วันวิสาข์ อ๊อกจินดา 095-557-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 27 ธ.ค. 2561
93. คุณ นายเกียรติชัย เครื่องสีมา 090-914-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 27 ธ.ค. 2561
94. คุณ ชลธิรา ชัยศรี 084-958-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 27 ธ.ค. 2561
95. คุณ สิรินทร์ญา คงแก้ว 099-637-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 27 ธ.ค. 2561
96. คุณ ค้นภพ ลี้ตระกูล 084-463-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 27 ธ.ค. 2561
97. คุณ ยี่ขวะ แซ่จาง 062-352-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 27 ธ.ค. 2561
98. คุณ ชัยสิทธิ์ หมวกสังข์ 064-514-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 27 ธ.ค. 2561
99. คุณ ณัฐกิตต์ กองลับ 063-565-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 27 ธ.ค. 2561
100. คุณ มนัสชนก วิระปิง 095-574-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 27 ธ.ค. 2561
101. คุณ วรวุฒิ ยะใชย 097-196-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 27 ธ.ค. 2561
102. คุณ อุสมาน มามะ 061-284-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 27 ธ.ค. 2561
103. คุณ น.ส.ธนกร ปะริโต 098-618-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 27 ธ.ค. 2561
104. คุณ อคะเดช ธรรมขันธ์ 086-100-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 27 ธ.ค. 2561
105. คุณ ลักษิกา พาณิชย์เจริญรุ่ง 061-095-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 27 ธ.ค. 2561
106. คุณ อนุวัฒน์ สุวรรณพิทักษ์ 081-663-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 27 ธ.ค. 2561
107. คุณ ประสิทธิ์ มากยอด 080-658-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 27 ธ.ค. 2561
108. คุณ พิมพวรรณ สิทธิแก้ว 087-725-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 27 ธ.ค. 2561
109. คุณ ราชัน อนุชิราชีวะ 081-828-xxxx รางวัลที่ 1 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 150,000 บาท 28 ธ.ค. 2561
110. คุณ สิทธิพร รอดคงไร 084-368-xxxx รางวัลที่ 2 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 20,000 บาท 28 ธ.ค. 2561
111. คุณ น.ส.จุฬารักษ์ วรรณพฤกษ์ 099-460-xxxx รางวัลที่ 2 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 20,000 บาท 28 ธ.ค. 2561
112. คุณ โกศล สะหะกะโร 086-296-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 28 ธ.ค. 2561
113. คุณ บัวคำ วงค์คำมา 098-787-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 28 ธ.ค. 2561
114. คุณ วทัญญุตา มณีรชตะ 066-150-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 28 ธ.ค. 2561
115. คุณ พรหมมา สากุล 099-572-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 28 ธ.ค. 2561
116. คุณ นิวัฒน์ นาทันดร 084-928-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 28 ธ.ค. 2561
117. คุณ ทิวาห์ แย้มกลิ่น 063-213-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 28 ธ.ค. 2561
118. คุณ ปริญญา กาศรี 086-882-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 28 ธ.ค. 2561
119. คุณ ไมตรี เยาวเรศน์ 095-489-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 28 ธ.ค. 2561
120. คุณ สรัญญา ผาติธรรมธร 088-699-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 28 ธ.ค. 2561
121. คุณ รัตนาภรณ์ นิลรุจี 098-465-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 28 ธ.ค. 2561
122. คุณ ชำนาญ พรหมชาติ 086-175-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 28 ธ.ค. 2561
123. คุณ รัก กลิ่นทอง 084-895-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 28 ธ.ค. 2561
124. คุณ ณรินทร์รัช อินทร์สะอาด 098-229-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 28 ธ.ค. 2561
125. คุณ ปัญญา สมบุนย์สุข 094-407-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 28 ธ.ค. 2561
126. คุณ สมควร สุวรรณรักษา 086-171-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 28 ธ.ค. 2561
127. คุณ สุพรรัตน์ กลางโยธีจรัส 063-145-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 28 ธ.ค. 2561
128. คุณ สมบูรณ์ วิชิต 091-832-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 28 ธ.ค. 2561
129. คุณ สิวะรุจ เกษรทอง 099-063-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 28 ธ.ค. 2561
130. คุณ รดามณี ครัวกลาง 082-151-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 28 ธ.ค. 2561
131. คุณ สมบูรณ์ บัวเอี่ยม 081-813-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 28 ธ.ค. 2561
132. คุณ ภิรมย์ญา ทองวงศ์ 089-264-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 28 ธ.ค. 2561
133. คุณ จุฑามาศ จิ้วฮวด 080-692-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 28 ธ.ค. 2561
134. คุณ พนาวุฒิ ลิ้มพิพัฒน์โสภณ 091-889-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 28 ธ.ค. 2561
135. คุณ วารุณี แก้วยองผาง 086-671-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 28 ธ.ค. 2561
136. คุณ สุวรรณ บำรุงกูล 061-163-xxxx รางวัลที่ 1 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 150,000 บาท 29 ธ.ค. 2561
137. คุณ แสงอรุณ สิริสงวนศักดิ์ 098-669-xxxx รางวัลที่ 2 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 20,000 บาท 29 ธ.ค. 2561
138. คุณ ณฐอร ศรีเพ็ญ 061-429-xxxx รางวัลที่ 2 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 20,000 บาท 29 ธ.ค. 2561
139. คุณ ปาณิสษา กองเรืองกิจ 089-431-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 29 ธ.ค. 2561
140. คุณ พิชาน แสนราษฎร์ 092-316-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 29 ธ.ค. 2561
141. คุณ ทองเพชร สืบสุนทร 087-044-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 29 ธ.ค. 2561
142. คุณ สำเรียง แพรงาม 063-903-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 29 ธ.ค. 2561
143. คุณ สมศักดิ์ มาท้าว 093-276-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 29 ธ.ค. 2561
144. คุณ โศรญา หลงเป๊าะ 082-147-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 29 ธ.ค. 2561
145. คุณ เจริญ สังข์กร 099-497-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 29 ธ.ค. 2561
146. คุณ อภิชิต แสงงาม 081-770-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 29 ธ.ค. 2561
147. คุณ ชูจิตร ทรงบัณฑิตย์ 086-145-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 29 ธ.ค. 2561
148. คุณ จำรัส เนตรพระ 086-253-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 29 ธ.ค. 2561
149. คุณ แววตา บุญจวง 086-641-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 29 ธ.ค. 2561
150. คุณ สมบูรณ์ ปันต๊ะ 080-114-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 29 ธ.ค. 2561
151. คุณ พนม อยู่ยงค์ 088-455-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 29 ธ.ค. 2561
152. คุณ วัลลี ลิ้นทอง 080-562-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 29 ธ.ค. 2561
153. คุณ ภูวดล พันธุแพทย์ 065-527-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 29 ธ.ค. 2561
154. คุณ บุญทา เกี่ยวพันธ์ 064-950-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 29 ธ.ค. 2561
155. คุณ ยุทธนา อะยูยา 063-596-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 29 ธ.ค. 2561
156. คุณ วาสนา โตแฉ่ง 093-145-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 29 ธ.ค. 2561
157. คุณ รัตติเนตร อมราศรัยศรี 089-019-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 29 ธ.ค. 2561
158. คุณ วีระชัย ศรีมันตะ 095-657-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 29 ธ.ค. 2561
159. คุณ นายสรณ์สิริภัทร์ ชื่นอุทัย 096-198-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 29 ธ.ค. 2561
160. คุณ ปาณิศา ศิลาเกษ 091-835-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 29 ธ.ค. 2561
161. คุณ ณัฐวุฒิ มั่นหมาย 098-945-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 29 ธ.ค. 2561
162. คุณ อังชลี ผุนวล 090-991-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 29 ธ.ค. 2561
163. คุณ ชยารัตน์ หลอดคำ 092-310-xxxx รางวัลที่ 1 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 150,000 บาท 30 ธ.ค. 2561
164. คุณ พิเดช สิมา 095-734-xxxx รางวัลที่ 2 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 20,000 บาท 30 ธ.ค. 2561
165. คุณ นางสาวชุติมา ถิตย์ประเสริฐ 081-266-xxxx รางวัลที่ 2 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 20,000 บาท 30 ธ.ค. 2561
166. คุณ มนูญ สาระกูล 089-949-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 30 ธ.ค. 2561
167. คุณ ปรีดี เลิศศักดิ์เสรีกุล 095-717-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 30 ธ.ค. 2561
168. คุณ ณัฐกูณ ไหมทอง 086-802-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 30 ธ.ค. 2561
169. คุณ ณัฐวุฒิ มานะ 098-585-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 30 ธ.ค. 2561
170. คุณ ปรมาภรณ์ แพงสุ่ย 098-262-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 30 ธ.ค. 2561
171. คุณ อิฐ สิมา 087-827-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 30 ธ.ค. 2561
172. คุณ ฉัตรชัย วายุพัฒน์ 091-787-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 30 ธ.ค. 2561
173. คุณ ทินกร อ่อนกลั่น 092-263-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 30 ธ.ค. 2561
174. คุณ ชัยนิมิตร แพงสุ่ย 092-414-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 30 ธ.ค. 2561
175. คุณ นายวิทูรย์ บัตลาด 099-392-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 30 ธ.ค. 2561
176. คุณ วิทยา สีธิจู 095-306-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 30 ธ.ค. 2561
177. คุณ นงคราญ กุลสันเทียะ 098-443-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 30 ธ.ค. 2561
178. คุณ สวัสดิ์ สมศรี 082-185-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 30 ธ.ค. 2561
179. คุณ เวชช์ วงศ์ชูชาติ 064-418-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 30 ธ.ค. 2561
180. คุณ สุทธิชัย แซ่เติ๋น 094-612-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 30 ธ.ค. 2561
181. คุณ อรรถวุฒิ ตันทวานิช 090-002-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 30 ธ.ค. 2561
182. คุณ นางจุไรรัตน์ แสนพลพัฒน์ 089-887-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 30 ธ.ค. 2561
183. คุณ กร บรรทึก 094-853-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 30 ธ.ค. 2561
184. คุณ นิราพร พานิชกิจ 087-208-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 30 ธ.ค. 2561
185. คุณ บุญทวี กองสุวรรณ 085-750-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 30 ธ.ค. 2561
186. คุณ นารีนารถ จิตตรง 089-264-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 30 ธ.ค. 2561
187. คุณ สุวรรณพร เดชบุญมา 085-193-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 30 ธ.ค. 2561
188. คุณ วรัญญู ชาติพันธุ์ 062-660-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 30 ธ.ค. 2561
189. คุณ ราเมศร์ เลิศสวัสดิ์วิชา 081-937-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 30 ธ.ค. 2561
190. คุณ ฐสิณี สุวิชญ์ธนาฐิติ 098-236-xxxx รางวัลที่ 1 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 150,000 บาท 31 ธ.ค. 2561
191. คุณ วณิชชา ณรงค์ชัยวิวัฒน์ 064-939-xxxx รางวัลที่ 2 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 20,000 บาท 31 ธ.ค. 2561
192. คุณ ทิพยภัสสร์ สวนดอน 062-580-xxxx รางวัลที่ 2 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 20,000 บาท 31 ธ.ค. 2561
193. คุณ ธนเดช จงประดิษฐ์ 097-275-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 31 ธ.ค. 2561
194. คุณ ประคองศรี ปิติมนต์เวทย์ 089-201-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 31 ธ.ค. 2561
195. คุณ สุฬิพัส สุวิชญ์ธนาฐิติ 081-509-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 31 ธ.ค. 2561
196. คุณ วิชัย ไหงเพ็ชร 094-692-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 31 ธ.ค. 2561
197. คุณ วีระพล หาญพยัคฆ์ 089-007-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 31 ธ.ค. 2561
198. คุณ วีลยา แก่นจันทร์ 086-721-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 31 ธ.ค. 2561
199. คุณ กิตติชัย วิริยะอมรกุล 090-668-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 31 ธ.ค. 2561
200. คุณ สนั่น กุลเทพ 086-611-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 31 ธ.ค. 2561
201. คุณ ทองล้วน กองเลิศ 087-313-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 31 ธ.ค. 2561
202. คุณ สมิตธิ ตันทอง 089-771-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 31 ธ.ค. 2561
203. คุณ เกษสุดาพร วัดเวียงคำ 089-862-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 31 ธ.ค. 2561
204. คุณ น.ส.จินดา คำยงค์ 087-860-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 31 ธ.ค. 2561
205. คุณ รุ่งนภา ชีระชาญโชติ 089-203-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 31 ธ.ค. 2561
206. คุณ ณัฏฐินี รัตนพาณิชย์ 081-830-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 31 ธ.ค. 2561
207. คุณ สิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์ 081-948-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 31 ธ.ค. 2561
208. คุณ นางวัลลีย์ เอฬกายนท์ 083-187-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 31 ธ.ค. 2561
209. คุณ ราชัน แก่นจันทร์ 086-323-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 31 ธ.ค. 2561
210. คุณ ณหทัย ไชยสังวล 086-376-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 31 ธ.ค. 2561
211. คุณ เสาวณีย์ สาระกูล 095-109-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 31 ธ.ค. 2561
212. คุณ วิภา ศรีเมือง 090-961-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 31 ธ.ค. 2561
213. คุณ พนิดา สนโต 097-006-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 31 ธ.ค. 2561
214. คุณ บุญช่วย ศรีสุวัฒนาสกุล 087-037-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 31 ธ.ค. 2561
215. คุณ เกษมศักดิ์ ศรีสุวัฒนาสกุล 063-220-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 31 ธ.ค. 2561
216. คุณ อิทธิพล พันธุ์เพ็ง 089-580-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 31 ธ.ค. 2561