รายชื่อผู้โชคดี รอบวันที่ 3-9 ธ.ค. 2561
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทร รางวัลที่ได้ ผู้โชคดีประจำวันที่
1. คุณ ฬสสกุล แช่มโชติ 087-455-xxxx รางวัลที่ 1 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 150,000 บาท 3 ธ.ค. 2561
2. คุณ บำรุง โตรัตน์ 087-529-xxxx รางวัลที่ 2 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 20,000 บาท 3 ธ.ค. 2561
3. คุณ สุทธิพงษ์ พิมพ์สมุทร 093-394-xxxx รางวัลที่ 2 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 20,000 บาท 3 ธ.ค. 2561
4. คุณ อนันต์ แจ้มณี 095-778-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 3 ธ.ค. 2561
5. คุณ อนงค์พนัช ยังฤทธิ์ 087-133-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 3 ธ.ค. 2561
6. คุณ นิเวศน์ ไผทพงษ์พันธ์ 093-036-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 3 ธ.ค. 2561
7. คุณ ธีระพงษ์ ขัดผาบ 085-710-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 3 ธ.ค. 2561
8. คุณ สมพร บุญตะโก 085-262-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 3 ธ.ค. 2561
9. คุณ เบญญพัฒน์ อนันต์สุขเกษม 087-495-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 3 ธ.ค. 2561
10. คุณ วิโรจน์ ยิ่งดำนุ่น 081-970-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 3 ธ.ค. 2561
11. คุณ ประเชิญ มะลิซ้อน 098-891-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 3 ธ.ค. 2561
12. คุณ ผกาวรรณ อุตมงค์ 096-696-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 3 ธ.ค. 2561
13. คุณ ทศพล ทองงอก 061-705-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 3 ธ.ค. 2561
14. คุณ การุญรัตน์ อาจหาญ 083-640-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 3 ธ.ค. 2561
15. คุณ ขวัญชนก สุขทิศ 087-602-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 3 ธ.ค. 2561
16. คุณ อนุสิทธิ์ แสงดารา 081-995-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 3 ธ.ค. 2561
17. คุณ เฉลิมชาติ พฤกษศรี 089-605-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 3 ธ.ค. 2561
18. คุณ สุริยันต์ สาธุการ 080-061-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 3 ธ.ค. 2561
19. คุณ สุชิน อาจทอง 061-283-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 3 ธ.ค. 2561
20. คุณ สุมิตร สีหราช 086-303-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 3 ธ.ค. 2561
21. คุณ วรวรรณ สุขพ่วง 098-806-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 3 ธ.ค. 2561
22. คุณ สัญญา นกศิริ 063-346-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 3 ธ.ค. 2561
23. คุณ สุรพล จันทเชื้อ 089-691-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 3 ธ.ค. 2561
24. คุณ นวลจันทร์ ดรชัย 096-881-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 3 ธ.ค. 2561
25. คุณ พิง ดวงจันทร์ 098-508-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 3 ธ.ค. 2561
26. คุณ นายปฏิวัติ โภชนกิจ 099-614-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 3 ธ.ค. 2561
27. คุณ วรธันย์ เพียงสอน 061-545-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 3 ธ.ค. 2561
28. คุณ รุ่งนภา เสถียร 095-743-xxxx รางวัลที่ 1 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 150,000 บาท 4 ธ.ค. 2561
29. คุณ วรากรณ์ ชอบหวาน 062-258-xxxx รางวัลที่ 2 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 20,000 บาท 4 ธ.ค. 2561
30. คุณ เรืองยศ ปานจำรูญ 089-864-xxxx รางวัลที่ 2 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 20,000 บาท 4 ธ.ค. 2561
31. คุณ บุษกร สุพร 081-871-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 4 ธ.ค. 2561
32. คุณ สถาพร แก้วเนตร 088-104-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 4 ธ.ค. 2561
33. คุณ วลัยภรณ์ ปิยวัฒน์ 084-578-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 4 ธ.ค. 2561
34. คุณ ธิดา สกุลแก้ว 086-020-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 4 ธ.ค. 2561
35. คุณ ดวงพร บุญยัง 085-055-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 4 ธ.ค. 2561
36. คุณ สมชาย มงคลประภากร 081-723-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 4 ธ.ค. 2561
37. คุณ ทิพวรรณ ยะภักดี 098-456-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 4 ธ.ค. 2561
38. คุณ บวร รงค์ทอง 087-135-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 4 ธ.ค. 2561
39. คุณ นเรศ เรืองศิริ 064-731-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 4 ธ.ค. 2561
40. คุณ ภัทรกร นิยมวิทย์ 084-662-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 4 ธ.ค. 2561
41. คุณ สุมาลี แพงสี 080-031-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 4 ธ.ค. 2561
42. คุณ นิภาพร วิบูลย์ศิริชัย 096-995-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 4 ธ.ค. 2561
43. คุณ ปราณี เอี่ยมมาก 095-472-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 4 ธ.ค. 2561
44. คุณ ธนัช ดีสองชั้น 087-272-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 4 ธ.ค. 2561
45. คุณ นุกูล สัตโรจน์ 096-968-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 4 ธ.ค. 2561
46. คุณ จุฬารัตน์ วุฒินาม 098-976-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 4 ธ.ค. 2561
47. คุณ จารุวรรณ ปัตตายะโส 086-894-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 4 ธ.ค. 2561
48. คุณ นภาพร บุญมั่น 063-674-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 4 ธ.ค. 2561
49. คุณ อังคณา พูลสวัสดิ์ 097-341-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 4 ธ.ค. 2561
50. คุณ เมร์ธิณี วุฒิสิทธิโชค 088-504-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 4 ธ.ค. 2561
51. คุณ บุญจาง เอี่อมแย้ม 087-004-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 4 ธ.ค. 2561
52. คุณ สมยศ สร้างดี 096-574-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 4 ธ.ค. 2561
53. คุณ จินดาพร รุ่งอินทร์ 086-934-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 4 ธ.ค. 2561
54. คุณ จันทรรัตน์ ขำมณี 092-535-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 4 ธ.ค. 2561
55. คุณ ดำรงชัย เจริญพร 086-822-xxxx รางวัลที่ 1 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 150,000 บาท 5 ธ.ค. 2561
56. คุณ สุรชัย สูรโรคา 084-634-xxxx รางวัลที่ 2 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 20,000 บาท 5 ธ.ค. 2561
57. คุณ ยุสรี ซียง 061-186-xxxx รางวัลที่ 2 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 20,000 บาท 5 ธ.ค. 2561
58. คุณ อาซีย๊ะ สาและ 085-081-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 5 ธ.ค. 2561
59. คุณ วิบูลย์ มุ้ยมี 085-485-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 5 ธ.ค. 2561
60. คุณ ภิญญาพัชญ์ ปั้นทอง 091-565-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 5 ธ.ค. 2561
61. คุณ นะทม สุดตา 094-624-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 5 ธ.ค. 2561
62. คุณ วิลาพร สยุมพร 087-961-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 5 ธ.ค. 2561
63. คุณ จรินทร์ อินทภาพ 089-977-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 5 ธ.ค. 2561
64. คุณ วันรนันท์ สุขเกษม 083-099-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 5 ธ.ค. 2561
65. คุณ สุวัฒนา อ่อนประสงค์ 089-420-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 5 ธ.ค. 2561
66. คุณ ศราทิพย์ บัวใบ 081-384-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 5 ธ.ค. 2561
67. คุณ สรรพสิฐ บุญเกื้อสงค์ 081-842-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 5 ธ.ค. 2561
68. คุณ ชวัลภา รอกระโทก 093-325-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 5 ธ.ค. 2561
69. คุณ สุภนา แช่มพิจิตร 092-964-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 5 ธ.ค. 2561
70. คุณ มี จำเริญใหญ่ 086-824-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 5 ธ.ค. 2561
71. คุณ ผัด โยยง 099-343-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 5 ธ.ค. 2561
72. คุณ จตุรพร คำจุมจัง 086-783-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 5 ธ.ค. 2561
73. คุณ ประยูร หัดจุมพล 088-348-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 5 ธ.ค. 2561
74. คุณ ธนาวุฒิ แกล้วทนงค์ 082-816-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 5 ธ.ค. 2561
75. คุณ สิทธิชัย แสงเพชร 095-134-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 5 ธ.ค. 2561
76. คุณ ปานธิศา วิริยะกังสานนท์ 084-525-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 5 ธ.ค. 2561
77. คุณ วิจิตรนาวรรณ คะหาวงค์ 088-088-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 5 ธ.ค. 2561
78. คุณ กุฎา รุ่งรส 081-723-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 5 ธ.ค. 2561
79. คุณ สมชาย ประสานจิต 097-926-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 5 ธ.ค. 2561
80. คุณ ธัญชนก อุ่นคำ 061-765-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 5 ธ.ค. 2561
81. คุณ กมลทิพย์ เจียมซี 095-548-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 5 ธ.ค. 2561
82. คุณ สมศักดิ์ เมืองเงิน 089-830-xxxx รางวัลที่ 1 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 150,000 บาท 6 ธ.ค. 2561
83. คุณ มนชิต คันธวงศ์ 096-535-xxxx รางวัลที่ 2 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 20,000 บาท 6 ธ.ค. 2561
84. คุณ สุทัน ค้ากำยาน 087-175-xxxx รางวัลที่ 2 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 20,000 บาท 6 ธ.ค. 2561
85. คุณ วินัย ดีนา 062-157-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 6 ธ.ค. 2561
86. คุณ ศุภโชค วันทอง 064-403-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 6 ธ.ค. 2561
87. คุณ โมเสส วจนะพรสกุล 082-892-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 6 ธ.ค. 2561
88. คุณ ธวัชชัย พิมลศิริผล 081-811-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 6 ธ.ค. 2561
89. คุณ สมพงษ์ จันทร์เชื้อ 086-214-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 6 ธ.ค. 2561
90. คุณ วีระศักดิ์ ศรีสุภัทรกุล 096-596-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 6 ธ.ค. 2561
91. คุณ ฟาฮัด มาเละ 093-772-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 6 ธ.ค. 2561
92. คุณ ศิวาพร ยอดนารี 082-041-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 6 ธ.ค. 2561
93. คุณ ไข่ มุ่งเขื่องกลาง 095-570-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 6 ธ.ค. 2561
94. คุณ สามารถ อุ้มชู 080-145-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 6 ธ.ค. 2561
95. คุณ ทิพย์วรรณ เกิดเนตร 080-853-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 6 ธ.ค. 2561
96. คุณ รุ่ง เทพชุลี 097-952-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 6 ธ.ค. 2561
97. คุณ ประทุมพร ทองภูเบศร์ 098-298-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 6 ธ.ค. 2561
98. คุณ สุภาส วรรณชนะ 095-376-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 6 ธ.ค. 2561
99. คุณ ทร ชัยกาวิล 089-817-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 6 ธ.ค. 2561
100. คุณ สุจินดา ไชยเพชร 087-866-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 6 ธ.ค. 2561
101. คุณ นุจรินทร์ แซ่อึ้ง 085-728-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 6 ธ.ค. 2561
102. คุณ สมชาย คงขลิบ 089-786-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 6 ธ.ค. 2561
103. คุณ นัฐวุฒิ ปราบสกุล 090-989-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 6 ธ.ค. 2561
104. คุณ ศรีพร ณะตุ้ง 095-671-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 6 ธ.ค. 2561
105. คุณ กิตติพัฒน์ ฤกษ์สง่า 089-111-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 6 ธ.ค. 2561
106. คุณ อริสรา แกว่นถิ่นเถื่อน 081-042-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 6 ธ.ค. 2561
107. คุณ ธนคร ธรรมเภตรารักษ์ 091-761-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 6 ธ.ค. 2561
108. คุณ ทญาณ์ ไมอ๊อคชิ 091-501-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 6 ธ.ค. 2561
109. คุณ SATOSHI SUZUKI 091-741-xxxx รางวัลที่ 1 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 150,000 บาท 7 ธ.ค. 2561
110. คุณ อ้อย วิธิบูลย์ 098-946-xxxx รางวัลที่ 2 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 20,000 บาท 7 ธ.ค. 2561
111. คุณ อรชร อินทองปาน 086-709-xxxx รางวัลที่ 2 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 20,000 บาท 7 ธ.ค. 2561
112. คุณ กาญจนา หินมะลิ 092-669-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 7 ธ.ค. 2561
113. คุณ สมคิด มูลจิตร์ 084-801-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 7 ธ.ค. 2561
114. คุณ นฤมล จำปาเทศ 086-034-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 7 ธ.ค. 2561
115. คุณ วราพร แก้วขอนยาง 083-117-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 7 ธ.ค. 2561
116. คุณ วัชระ เชื้อวงษ์ดี 080-439-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 7 ธ.ค. 2561
117. คุณ สมจิตร์ พิกรมสุข 093-712-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 7 ธ.ค. 2561
118. คุณ พีรยุทธ์ รักษ์พิชิตเจริญ 091-430-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 7 ธ.ค. 2561
119. คุณ รุ่งโรจน์ สุพรรณสิงห์ 065-548-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 7 ธ.ค. 2561
120. คุณ บุญชัย ลิ้มทองมาดี 089-668-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 7 ธ.ค. 2561
121. คุณ ปวีณา แนบพลกรัง 084-002-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 7 ธ.ค. 2561
122. คุณ นฤพล คำยิ่ง 092-274-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 7 ธ.ค. 2561
123. คุณ สันทัด บุญให้ 086-287-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 7 ธ.ค. 2561
124. คุณ บุญยอด อุเชน 092-265-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 7 ธ.ค. 2561
125. คุณ ภัทรพล จันทะดวง 094-885-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 7 ธ.ค. 2561
126. คุณ ถนอม สาวิสิทธิ์ 085-613-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 7 ธ.ค. 2561
127. คุณ เบญจรงค์ อันทะโย 095-309-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 7 ธ.ค. 2561
128. คุณ ธนพงศ์พันธ์ เพชรศรี 092-259-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 7 ธ.ค. 2561
129. คุณ พุทธชาติ เทพวัชรการุณ 087-818-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 7 ธ.ค. 2561
130. คุณ เกษริน แสนซุ้ง 088-573-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 7 ธ.ค. 2561
131. คุณ เกวลิน คำดำ 093-665-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 7 ธ.ค. 2561
132. คุณ กฤศมน หมื่นตาบุตร 089-697-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 7 ธ.ค. 2561
133. คุณ รุ่งนภา คะโรงรัมย์ 098-542-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 7 ธ.ค. 2561
134. คุณ จักรพงศ์ ศรียศราช 082-993-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 7 ธ.ค. 2561
135. คุณ แพรทิพย์ เกษมสานต์ 086-238-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 7 ธ.ค. 2561
136. คุณ สุวิษา แก้วละมุล 097-959-xxxx รางวัลที่ 1 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 150,000 บาท 8 ธ.ค. 2561
137. คุณ สุไหรยา สุริวงค์ 086-058-xxxx รางวัลที่ 2 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 20,000 บาท 8 ธ.ค. 2561
138. คุณ สามารถ แสนวังขวา 085-627-xxxx รางวัลที่ 2 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 20,000 บาท 8 ธ.ค. 2561
139. คุณ ณัฐติยา แสงแก้ว 098-271-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 8 ธ.ค. 2561
140. คุณ สรรวิทย์ เชื้อพิสุทธิ์กุล 085-049-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 8 ธ.ค. 2561
141. คุณ วิศาล โพธิ์สังข์ 085-828-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 8 ธ.ค. 2561
142. คุณ อดินันท์ ขจิตสุวรรณ 089-796-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 8 ธ.ค. 2561
143. คุณ สุธารัตน์ วงษ์บุญ 061-535-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 8 ธ.ค. 2561
144. คุณ ชัยโย พันนา 092-860-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 8 ธ.ค. 2561
145. คุณ พลายุทธ อำนวยเดชกร 083-030-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 8 ธ.ค. 2561
146. คุณ สุรชัย เก้าเอี้ยน 081-850-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 8 ธ.ค. 2561
147. คุณ นิติพัฒน์ วังปรีชา 091-824-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 8 ธ.ค. 2561
148. คุณ สุวิจักขณ์ กิจพ่วงสุวรรณ 082-918-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 8 ธ.ค. 2561
149. คุณ สุวีรยา โสมนัสบวร 097-095-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 8 ธ.ค. 2561
150. คุณ นิตยา บัวงาม 086-991-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 8 ธ.ค. 2561
151. คุณ วัชพล คงกล่อม 092-275-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 8 ธ.ค. 2561
152. คุณ ศิรินรัตน์ ไผ่พูล 081-308-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 8 ธ.ค. 2561
153. คุณ มานุภาพ อิศรางกูร 091-195-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 8 ธ.ค. 2561
154. คุณ ดวงใจ ทองคำ 081-456-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 8 ธ.ค. 2561
155. คุณ เศรษฐา ธันยบูรณ์กุล 081-269-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 8 ธ.ค. 2561
156. คุณ ขวัญกนกรัชต์ อัครคุณาดิลก 086-419-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 8 ธ.ค. 2561
157. คุณ สุนทรี พัทธเสมา 061-296-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 8 ธ.ค. 2561
158. คุณ ลัดดา ตวงวิเศษกุล 081-928-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 8 ธ.ค. 2561
159. คุณ ณัฐนนท์ ทองยิ่ง 085-053-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 8 ธ.ค. 2561
160. คุณ ศิริลักษณ์ รงค์ทอง 062-291-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 8 ธ.ค. 2561
161. คุณ สินีนาถ บ้านหมี่ 087-515-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 8 ธ.ค. 2561
162. คุณ เอนก กฤตอภิชาพงศ์ 085-592-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 8 ธ.ค. 2561
163. คุณ สุริยา ศรีเดช 081-455-xxxx รางวัลที่ 1 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 150,000 บาท 9 ธ.ค. 2561
164. คุณ นัทธมน ศิริวิภานันท์ 095-665-xxxx รางวัลที่ 2 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 20,000 บาท 9 ธ.ค. 2561
165. คุณ ศตวรรษ หงสาภินันทน์ 081-487-xxxx รางวัลที่ 2 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 20,000 บาท 9 ธ.ค. 2561
166. คุณ เรณุกา นามสง่า 087-703-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 9 ธ.ค. 2561
167. คุณ นพดล แซ่อื้อ 086-445-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 9 ธ.ค. 2561
168. คุณ เสรี คนแรง 089-521-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 9 ธ.ค. 2561
169. คุณ นนพิพัฒน์ กิจลักษมี 092-702-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 9 ธ.ค. 2561
170. คุณ อลิศา วิภาอภิณัฐ 095-663-xxxx รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดเงินดาวน์มูลค่า 10,000 บาท 9 ธ.ค. 2561
171. คุณ พันนิดา ธิวะโต 095-158-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 9 ธ.ค. 2561
172. คุณ กษมน เกียรตินิรชา 091-165-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 9 ธ.ค. 2561
173. คุณ ภาณุรักษ์ หมื่นชำนาญ 062-498-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 9 ธ.ค. 2561
174. คุณ พีระเดช ไชยสังวล 095-957-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 9 ธ.ค. 2561
175. คุณ เกรียงไกร เกษมทรงธรรม 081-806-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 9 ธ.ค. 2561
176. คุณ พิเชษฐ ก้อนนาค 089-794-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 9 ธ.ค. 2561
177. คุณ นฤมล วงค์คม 096-895-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 9 ธ.ค. 2561
178. คุณ วีรศักดิ์ ถาวรภูสิต 095-964-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 9 ธ.ค. 2561
179. คุณ ชวลิต มะลิซ้อน 081-294-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 9 ธ.ค. 2561
180. คุณ สงกรานต์ เนตรวชิรกุล 081-599-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 9 ธ.ค. 2561
181. คุณ อนุรักษ์ อุ่นใจ 082-810-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 9 ธ.ค. 2561
182. คุณ อรวรรณ วงษ์ไชยา 089-823-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 9 ธ.ค. 2561
183. คุณ อุสาห์ โกศลประดิษฐ์ 086-327-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 9 ธ.ค. 2561
184. คุณ เมธินี โน้มกลาง 093-058-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 9 ธ.ค. 2561
185. คุณ บุญสม ศิลปสว่าง 085-908-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 9 ธ.ค. 2561
186. คุณ ธีรพงษ์ บริสุทธิ์ 063-951-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 9 ธ.ค. 2561
187. คุณ มาลี สุดใจ 083-090-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 9 ธ.ค. 2561
188. คุณ สุมล มีศรี 081-623-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 9 ธ.ค. 2561
189. คุณ นฤภร สหิสุข 084-371-xxxx รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 5,000 บาท 9 ธ.ค. 2561