รางวัลที่ 1 บัตรกำนัลเพื่อใช้เป็นส่วนลดสำหรับแลกซื้อรถยนต์ และซื้ออุปกรณ์ หรือบริการตกแต่งรถยนต์ มูลค่า 1,000,000 บาท
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รุ่นรถที่ซื้อ เบอร์โทร ผู้แทนจำหน่ายฯ
1. คุณ ศุภากร คณิศคุณากร Fortuner 086-356-xxxx โตโยต้าโคราช 1988 ผู้จำหน่ายโตโยต้า
2. คุณ ดอกรัก พันธุ์สุข Revo 081-763-xxxx บริษัท โตโยต้า เมืองสุพรรณ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
3. คุณ ธีระพงษ์ คำพานุช Revo 098-090-xxxx บริษัท โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จำกัด

รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลเพื่อใช้เป็นส่วนลดสำหรับแลกซื้อรถยนต์ และซื้ออุปกรณ์ หรือบริการตกแต่งรถยนต์ มูลค่า 300,000 บาท
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รุ่นรถที่ซื้อ เบอร์โทร ผู้แทนจำหน่ายฯ
1. คุณ ธงชัย เลิศรัตนศุภชัย Revo 081-721-xxxx บริษัท โตโยต้าแอท ยูไนเต็ด จำกัด
2. คุณ ชุติมา จุลสุคนธ์ Vios 086-618-xxxx บริษัท โตโยต้า เอกนิมิตไทย จำกัด
3. คุณ เอนก วรรณธนาคินทร์ Ativ 081-692-xxxx บริษัท โตโยต้า บัสส์ จำกัด
4. คุณ ดาว บุญยะสุวรรณ์ Revo 065-608-xxxx บริษัท โตโยต้ายโสธร จำกัด
5. คุณ สมพร เหมยคำ Ativ 063-573-xxxx บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
6. คุณ สุมล ทองปาน Ativ 085-640-xxxx บริษัท โตโยต้าพัทลุง (1988) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
7. คุณ จณิสตา ลีฬหาวงศ์ Corolla 083-710-xxxx บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด
8. คุณ ขวัญชนก มีหวัง Fortuner 062-596-xxxx บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จำกัด
9. คุณ กฤษณพล คำโสภา Yaris 089-237-xxxx บริษัท โตโยต้าสิงห์บุรี จำกัด
10. คุณ LOK YIN LEE C-HR 092-843-xxxx บริษัท โตโยต้าอินทนนท์ จำกัด

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลเพื่อใช้เป็นส่วนลดสำหรับแลกซื้อรถยนต์ และซื้ออุปกรณ์ หรือบริการตกแต่งรถยนต์ มูลค่า 50,000 บาท
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รุ่นรถที่ซื้อ เบอร์โทร ผู้แทนจำหน่ายฯ
1. คุณ วาสนา มะลานิน Revo 063-780-xxxx บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด
2. คุณ กุหลาบ ภูต้านผ้า Yaris 065-091-xxxx บริษัท โตโยต้ากาฬสินธุ์ จำกัด
3. คุณ สาลินี กฤษมัย Fortuner 085-368-xxxx บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จำกัด
4. คุณ คมกฤช รอดบรรจง Revo 085-967-xxxx บริษัท โตโยต้าเพชรบุรี จำกัด
5. คุณ อิ๋ว ราชโพธิ์ทอง Revo 089-624-xxxx บริษัท โตโยต้า ทองรวยสีมา จำกัด
6. คุณ ส่งศักดิ์ แสงชู Revo 086-059-xxxx บริษัท โตโยต้านครธน จำกัด
7. คุณ สมศักดิ์ เนดนาต Revo 091-545-xxxx บริษัท โตโยต้าวัน จำกัด
8. คุณ นรินทร์ สิรการัณย์ Revo 092-385-xxxx บริษัท โตโยต้าเฟรนส์ชิบ จำกัด
9. คุณ รัก ดาปาน Revo 094-496-xxxx บริษัท โตโยต้าสุพรรณบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
10. คุณ พรชัย ด้วงแพง Fortuner 061-317-xxxx บริษัท โตโยต้ามหานคร จำกัด
11. คุณ เบญจมาศ โพพระยา Revo 081-929-xxxx บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
12. คุณ สุวรรณี สมสมัย Yaris 095-938-xxxx บริษัท โตโยต้า บัสส์ จำกัด
13. คุณ จริยา รัชชภาคโสภณ Revo 087-952-xxxx บริษัท โตโยต้านครพนม (1992) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
14. คุณ จักรเรศ ประมูลพงษ์ Revo 064-696-xxxx บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด
15. คุณ ลัดดา อาจคงหาญ Fortuner 098-552-xxxx บริษัท โตโยต้าสุพรรณบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
16. คุณ วิภา เกษประทุม Revo 085-295-xxxx บริษัท โตโยต้าอุทัยธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
17. คุณ สำราญ สายศรี Revo 089-862-xxxx บริษัท โตโยต้าอุดรธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
18. คุณ สุวัฒน์ พัสกา Revo 090-316-xxxx บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
19. คุณ ไพจิตร สุนทร Revo 089-895-xxxx บริษัท โตโยต้าอุดรธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
20. คุณ ปรานี ทรงเหม็ง Revo 096-728-xxxx บริษัท โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ จำกัด
21. คุณ กันต์พิชญา เมฆโหรา Revo 063-962-xxxx บริษัท โตโยต้า วิชั่น จำกัด
22. คุณ ดุษฎี แก้วดี Ativ 092-674-xxxx บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
23. คุณ สมบุญ ติ๊นา Yaris 099-328-xxxx บริษัท โตโยต้าภูมิพัฒนา จำกัด
24. คุณ สมบัติ ริ๊ด Yaris 084-729-xxxx บริษัท โตโยต้า ชิณณ์ นนท์ อุดรธานี จำกัด
25. คุณ ยุพา นนทสาร Yaris 097-305-xxxx บริษัท โตโยต้า อมตะ จำกัด
26. คุณ อำนาจ วิมานจันทร์ Revo 081-874-xxxx บริษัท โตโยต้าสมุทรสงคราม ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
27. คุณ แสวง ธรรมจักร Fortuner 081-031-xxxx บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด
28. คุณ พีรพัฒน์ พรสิริโภคากุล Revo 084-367-xxxx บริษัท โตโยต้าอินทนนท์ จำกัด
29. คุณ นิรันทร์ สำเภา Revo 080-360-xxxx บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด
30. คุณ ศักดา จันทรสุคนธ์ Avanza 084-207-xxxx บริษัท โตโยต้า บัสส์ จำกัด
31. คุณ แสงสุดา บุญมา Fortuner 086-332-xxxx บริษัท โตโยต้าแอท ยูไนเต็ด จำกัด
32. คุณ นลินี สุดใจ Revo 086-077-xxxx บริษัท โตโยต้าสุพรรณบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
33. คุณ จตุพล มะลิห้อย Revo 099-279-xxxx บริษัท โตโยต้า จี เอ็น ดี ชลบุรี จำกัด
34. คุณ ลดาวัลย์ อยู่สุ่ม Revo 087-850-xxxx บริษัท โตโยต้ากำแพงเพชร (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
35. คุณ กัญญาภัทร สุขสอน Revo 089-796-xxxx บริษัท โตโยต้า ภูเก็ต มอเตอร์ส จำกัด
36. คุณ ประสิทธิ์ จันทร์เกษ Revo 093-725-xxxx บริษัท โตโยต้า เอกนิมิตไทย จำกัด
37. คุณ สาวิตรี พันธุ์สมบัติ Corolla Cross 084-112-xxxx บริษัท โตโยต้า ซัมมิท จำกัด
38. คุณ อาโย ค่าหล่า Revo 093-189-xxxx บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด
39. คุณ สมชาย ปลื้มจิต Revo 084-458-xxxx บริษัท โตโยต้าเมืองเพชร จำกัด
40. คุณ ศรุต รอดทรัพย์ Ativ 063-668-xxxx บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด
41. คุณ พิติญาพร วิริยะจิตรา Ativ 091-865-xxxx บริษัท โตโยต้า อมตะ จำกัด
42. คุณ วิชัย รัตนาทิวัด Revo 093-469-xxxx บริษัท โตโยต้าเฟรนส์ชิบ จำกัด
43. คุณ คำบุ้ง ศรีสุธรรม Revo 096-681-xxxx บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด
44. คุณ ยุทธภัณฑ์ แกมู Revo 093-140-xxxx บริษัท โตโยต้าริช จำกัด
45. คุณ นพอนันต์ ปรานมณีรัตน์ Revo 095-891-xxxx บริษัท โตโยต้า เจ้าพระยา นครสวรรค์ จำกัด
46. คุณ นุสิทธิ์ สุวรรณไตรย์ Revo 086-900-xxxx บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
47. คุณ นราวิชญ์ อภิวงค์ Corolla Cross 094-595-xxxx บริษัท โตโยต้าสงขลา ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
48. คุณ มนตรี หมู่พยัคฆ์ Revo 085-357-xxxx บริษัท โตโยต้า สุวรรณภูมิ จำกัด
49. คุณ ธนบูรณ์ วิริยะบัณฑิต Revo 062-865-xxxx บริษัท โตโยต้า เมืองชล จำกัด
50. คุณ วิจิตร์ นามวงษ์ Revo 062-523-xxxx บริษัท โตโยต้า วิชั่น จำกัด
51. คุณ แพรพลอย สิงห์ฉลาด Ativ 085-514-xxxx บริษัท โตโยต้าแอท ยูไนเต็ด จำกัด
52. คุณ อนุชา โชติจิระประไพ Revo 096-982-xxxx บริษัท โตโยต้านครปฐม ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
53. คุณ ภาณุมาศ ขุนมี Fortuner 063-078-xxxx บริษัท โตโยต้าสงขลา ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
54. คุณ ณัฏฐนันท์ คำทอง Corolla Cross 080-556-xxxx บริษัท โตโยต้า บัสส์ จำกัด
55. คุณ สาย ประจง Ativ 063-512-xxxx บริษัท โตโยต้า เป็นหนึ่ง จำกัด
56. คุณ สุเมธ สภานนท์ Revo 088-578-xxxx บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
57. คุณ อำพร อุปทุม Revo 082-118-xxxx บริษัท โตโยต้าสกลนคร (1992) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
58. คุณ พชร ชาธรรมา Revo 081-863-xxxx บริษัท โตโยต้าภูมิใจคุณวาสี จำกัด
59. คุณ นันท์นภัส ภาชนะ Commuter 063-941-xxxx บริษัท โตโยต้า ไดมอนด์ ออโต้ จำกัด
60. คุณ พฤฒินันท์ พูลทวี Corolla 064-236-xxxx บริษัท โตโยต้านครธน จำกัด
61. คุณ สุรสิทธิ์ พริ้งเพราะ Vios 095-138-xxxx บริษัท โตโยต้าอินทนนท์ จำกัด
62. คุณ มานิตย์ เสาร์แก้ว Revo 061-341-xxxx บริษัท โตโยต้าริช จำกัด
63. คุณ พงษ์ชัย งามดี Fortuner 090-554-xxxx บริษัท โตโยต้า บัสส์ จำกัด
64. คุณ นาฎลดา ฝอดสูงเนิน Revo 088-473-xxxx บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จำกัด
65. คุณ ภาณุมาศ บางสมบูรณ์ Yaris 065-657-xxxx บริษัท โตโยต้า เมืองชล จำกัด
66. คุณ เกษณี หมื่นศรี Corolla Cross 081-638-xxxx บริษัท โตโยต้าฉะเชิงเทรา ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
67. คุณ สุจินดา ไตรพรหม Fortuner 098-270-xxxx บริษัท โตโยต้าลพบุรีอุดมชัย ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
68. คุณ อุดม น้อมสูงเนิน Revo 062-116-xxxx บริษัท โตโยต้า เป็นหนึ่ง จำกัด
69. คุณ นุจรี สุธาตุ Yaris 089-846-xxxx บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด
70. คุณ ประวีณา ศรีอ่อนคง Corolla Cross 099-454-xxxx บริษัท โตโยต้า บัสส์ จำกัด
71. คุณ ยุพิน ภูเท็ง Revo 063-576-xxxx ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าน่าน ผู้จำหน่ายโตโยต้า
72. คุณ จะอื่อ จะทอ Revo 091-726-xxxx บริษัท โตโยต้า จี เอ็น ดี ชลบุรี จำกัด
73. คุณ บรรเจิด รวยระรื่น Corolla Cross 089-400-xxxx บริษัท โตโยต้า พาวิลเลี่ยน ระยอง (2005) จำกัด
74. บริษัท เอสวีเลเบอร์ เซอร์วิส Revo 086-156-xxxx บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จำกัด
75. คุณ วรภัทร บุราเจริญ Corolla Cross 090-989-xxxx บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
76. คุณ นงคาร นารีรบ Revo 087-104-xxxx บริษัท โตโยต้า บัสส์ จำกัด
77. คุณ ปิ่นนภา ภูระพัฒน์ Revo 085-235-xxxx บริษัท โตโยต้า อมตะ จำกัด
78. คุณ สุริยันต์ ภักดีโต Fortuner 061-879-xxxx บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด
79. คุณ กมลสวัสดิ์ บุญประสม Ativ 087-550-xxxx บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
80. คุณ นภัสสรณ์ อัครนันท์วิโรฒ Revo 082-445-xxxx บริษัท โตโยต้า บัสส์ จำกัด