บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมมือ 4 องค์กรภาครัฐ รณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน ภายใต้แนวคิด “วินัยและน้ำใจ บนท้องถนน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ถนนสีขาว” สนองนโยบายภาครัฐ ที่เข้าสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัย โดยองค์กรทั้ง 4 ได้แก่
 
กรมการขนส่งทางบก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   

ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ตลอดจนขยายความร่วมมือไปสู่ภาคประชาชนในการร่วมรณรงค์วินัยและน้ำใจบนท้องถนน โดยจะเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยส่งเสริมการลดอุบัติเหตุ และการเสียชีวิตบนท้องถนนของภาคประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ “ถนนสีขาว” ผ่านกิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ ที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เด็ก และเยาวชน ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ตลอดจนประชาชนทั่วไป


ตลอดระยะเวลา 48 ปี ที่โตโยต้าดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ดี พร้อมด้วยจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมไทย
ถือเป็นพันธกิจหลักของโตโยต้าที่ต้องการเติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในทุกๆ ด้าน อาทิ ความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งเราดำเนินการภายใต้
โครงการถนนสีขาว พร้อมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการศึกษาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาการอย่างยั่งยืนของสังคมและชุมชน

โครงการความร่วมมือรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนกับ 4 หน่วยงานภาครัฐได้แก่

โครงการให้รางวัลคนทำดี “ขับรถดีมีวินัย มีน้ำใจบนท้องถนน”
ร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก และ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ
โครงการประกวดแผน และภาพยนตร์รณรงค์ ภายใต้แนวคิด “ถนนแห่งน้ำใจ ถนนแห่งความปลอดภัย”
ร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โครงการอบรมครูและผลิตสื่อการสอนด้านความปลอดภัยบนท้องถนน
ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการผลิตสื่อการสอน “ด้านวินัยจราจร” แก่ประชาชน
ร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ กองบังคับการตำรวจจราจร

โครงการผลิตสื่อ “การขับรถดี มีน้ำใจ” แก่ประชาชน
ร่วมมือกับ กรมการขนส่งทางบก


โครงการความร่วมมือรณรงค์ความปลอดภัยทั้ง 5 โครงการ เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นที่โตโยต้าจะดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ที่บูรณาการทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัย นับเป็นโอกาสอันดีที่โตโยต้าได้มีส่วนขับเคลื่อน ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐทั้ง 4 แห่ง ในการร่วมกันหาแนวทางและมาตรการป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุ โดยการปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฏจราจรที่ถูกต้อง และความมีน้ำใจบนท้องถนน ตั้งแต่ระดับเด็กและเยาวชน สู่ระดับครอบครัว สถาบันการศึกษา ขยายไปจนถึงเครือข่ายทางสังคม มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันนั่นคือ การเป็นสังคมแห่งความปลอดภัย โดยนับเป็นความรับผิดชอบที่ยึดมั่นในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมากว่า 22 ปี ภายใต้โครงการ ถนนสีขาว โตโยต้าจะเดินหน้าต่อไปในการพัฒนาสังคมไทยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังเช่นปณิธานของเรา...