11/01/56

งานสัมมนาวิชาการประจำปี 2555 มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เรื่อง “อาเซียนศึกษา”

 ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2555 มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เรื่อง “อาเซียนศึกษา” ร่วมจัดโดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 – ศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า และเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ในมิติต่างๆ ทางด้านประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดตลาด AEC พร้อมด้วยปาฐกถาพิเศษโดย ฯพณฯ พิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
www.facebook.com/events/114940728664972/
www.facebook.com/textbooksproject
www.toyota.co.th/TTF
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โทร. 02-424-5768 โทร/โทรสาร 02-433-8713 e-mail: textbooksproject@gmail.com  
 
------------------------------------------------------------------------
กำหนดการสัมมนาวิชาการประจำปี 2555 "อาเซียนศึกษา"
วันพฤหัสบดี 24 -  ศุกร์  25 มกราคม  2556
ณ หอประชุมใหญ่  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
 
วันที่หนึ่ง พฤหัสบดี 24 มกราคม 2556
 
08.30 - 09.00    ลงทะเบียน
09.00 - 09.10    ศ.เกียรติคุณ เพ็ชรี สุมิตร ราชบัณฑิต ประธานมูลนิธิโครงการตำราฯ กล่าวรายงาน
09.10 - 09.20    พลตำรวจเอก เภา สารสิน ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย กล่าวเปิดงาน
09.20 - 09.30     มอบของที่ระลึก และถ่ายรูปหมู่
09.30 - 10.00     ปาฐกถา โดย ฯพณฯ พิษณุ สุวรรณะชฎ  เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง
10.00 – 10.30     พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 12.30      อภิปราย “ประชาคมอาเซียน 2015 : การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม”
    คุณหญิง ลักษณาจันทร   เลาหพันธ์
    คุณนินนาท                    ไชยธีรภิญโญ
    ผศ.ดร.พวงทอง              ภวัครพันธุ์
    คุณบุษฏี                        สันติพิทักษ์   
    ผศ.ดร.กิตติ                   ประเสริฐสุข      
    คุณอดิศักดิ์                    ศรีสม            ดำเนินรายการ 
12.30 - 13.30    อาหารกลางวัน
13.30 - 15.00     แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ
 
ห้องที่ 1 (ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4)
        “มรดกโลกกับอาเซียน”
            คุณปองพล    อดิเรกสาร
            คุณนภดล     ปัทมะ
            คุณสาวิตรี     สุวรรณสถิตย์
            คุณอภินันท์   บัวหภักดี
            ดร.ชาญวิทย์  เกษตรศิริ    ดำเนินรายการ และนำอภิปราย
   
ห้องที่ 2 (ห้อง 407 ชั้น 4)  
         “ภาษากับอาเซียน” 
            รศ.ดร.ชัชวดี    ศรลัมพ์                 
            รศ. ดร.ชลธิชา     บำรุงรักษ์
            ดร.ฮามัม              สุปรียาดี
            อ.ชัยวัฒน์    มีสันฐาน   
            ผศ.ดร.สุวรรณา     เกรียงไกรเพ็ชร์    ดำเนินรายการ และนำอภิปราย
 
ห้องที่ 3 (ห้อง 207 ชั้น 2)       
       “สัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน"   
           ศ.ดร.เสมอชัย     พูลสุวรรณ    
           อ.พิชญา       สุ่มจินดา
           ผศ.ชาตรี     ประกิตนนทการ       
           ดร.สุธา         ลีนะวัต        ดำเนินรายการและนำอภิปราย
 
ห้องที่ 4 (ห้อง เธียเตอร์ ชั้น 2)
        ฉายภาพยนตร์ โดยกลุ่มฟิล์มกาวัน เรื่อง Golden Voice จาก USA/Cambodia 
        อภิปรายโดย คุณณภคดล  กิตติเสนีย์  และ คุณสิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ
        คุณอลงกรณ์ ผิวขำ  ดำเนินรายการ
 
15.00 – 15.30       พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 – 17.00    แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ
ห้องที่ 1 (ห้องประชุมใหญ่  ชั้น 4)
   “เขตแดนทางบก – ทางทะเลของไทยกับเพื่อนบ้านอาเซียน” 
        กำนัน วีระยุทธ       ดวงแก้ว  
        อ.พนัส          ทัศนียานนท์
        อ.กวีพล        สว่างแผ้ว
        อ.อัครพงษ์    ค่ำคูณ
        อ.ดุลยภาค    ปรีชารัชช
        คุณดามพ์      บุญธรรม
        ดร.มรกต       เจวจินดา ไมยเออร์    ดำเนินรายการและนำอภิปราย
 
ห้องที่ 2 (ห้อง 407  ชั้น 4)
     “การแพทย์ไทยในบริบทอาเซียน”
        นพ.โกมาตร     จึงเสถียรทรัพย์
        นพ.ดร.มโน    เมตตานันโท เลาหวณิช
        คุณใจเพชร     กล้าจน (หมอเขียว)           
       ผศ.กาญจนี    ละอองศรี    ดำเนินรายการ และนำอภิปราย
 
ห้องที่ 3 (ห้อง 207 ชั้น 2)
        “สื่อสารมวลชนในอาเซียน”
            คุณนิธินันท์    ยอแสงรัตน์
            คุณสงวน        คุ้มรุ่งโรจน์
            คุณกุลชดา     ชัยพิพัฒน์
            ผศ.ดร.พิชญ์   พงษ์สวัสดิ์
            คุณสุภัตรา      ภูมิประภาส
            รศ.ดร.อุบลรัตน์    ศิริยุวศักดิ์    ดำเนินรายการ และนำอภิปราย
 
ห้องที่ 4 (ห้อง เธียเตอร์ ชั้น 2)
     “ประชุมประจำปีสมาคมจดหมายเหตุสยาม” 
       ประชุมสมาชิก และรายงานผลการดำเนินงาน โดย นายกสมาคมจดหมายเหตุสยาม
            คุณจิราภรณ์   ศิริธร  (กก.และเลขานุการ สมาคมจดหมายเหตุสยาม)  ดำเนินรายการ
            วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
            วาระที่ 2  เรื่องสืบเนื่อง
                  2.1.  รับรองสมาชิก
                  2.2.  รายงานสถานะการเงิน
             วาระที่ 3  เรื่องอื่นๆ 
          อภิปราย  หัวข้อ  จดหมายเหตุอาเซียน
             คุณวารุณี      โอสถารมย์
             คุณดนุพล     ศิริตรานนท์            
             อ.สุดแดน     วิสุทธิลักษณ์  ดำเนินรายการ และนำอภิปราย 
 
************************************************
วันที่สอง ศุกร์ 25 มกราคม 2556 
 
09.00 – 10.00    ปาฐกถาพิเศษ “ข้าพเจ้า (ก็) ได้เห็นมา เลือกตั้งประธานาธิบดี เลือกทั้งพวง
                             และ อุษาคเนย์ / ไทยศึกษา from New York to California”
                             โดย  ศ.(พิเศษ) ดร.ชาญวิทย์   เกษตรศิริ
10.00 – 10.30    พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.30    แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ
 
ห้องที่ 1 (ห้องประชุมใหญ่  ชั้น 4)
        “อาเซียน : โจ๊ก – นินทา -  ข่าวลือ”
            ศ.ดร.ธเนศ    อาภรณ์สุวรรณ 
            รศ.ดร.ไชยันต์    รัชชกูล
            ผศ.ดร.คารินา      โชติรวี
            คุณองค์        บรรจุน        
            อ.สมฤทธิ์    ลือชัย        ดำเนินรายการ และนำอภิปราย
 
ห้องที่ 2 (ห้อง 407  ชั้น 4) 
    “สถานะและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในอาเซียน” 
           คุณชลิดา       ทาเจริญศักดิ์
           นพ.นิรันดร์     พิทักษ์วัชระ
           คุณสุณัย        ผาสุข
           ดร.ศรีประภา  เพชรมีศรี     ดำเนินรายการและนำอภิปราย
 
ห้องที่ 3 (ห้อง 207  ชั้น 2)  
        “การย้ายถิ่นในภูมิภาคอาเซียน”
             คุณธนาวรรณ    ภู่พฤกษชาติ  
             คุณอดิศร         เกิดมงคล       
             คุณวรรณพร     ปันทะเลิศ
             คุณณภคดล    กิตติเสนีย์
            ผศ.อดิศร         หมวกพิมาย
            ดร.รัตนา          โตสกุล    ดำเนินรายการและนำอภิปราย
 
ห้องที่ 4 (ห้อง เธียเตอร์  ชั้น 2)
           ฉายภาพยนตร์ โดยกลุ่มฟิล์มกาวัน เรื่อง “ ? ”  (The Question mark)
           ภาพยนตร์อินโดนีเซีย   
           อภิปรายโดย  คุณก้อง ฤทธิ์ดี และ คุณสิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ
           คุณจิรัชฌา  อ่อนโอภาส      ดำเนินรายการ
 
12.30 - 13.30    อาหารกลางวัน
13.30 – 16.00    อภิปราย “อาเซียนกับเยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ (?)”
            รศ.ดร.ปวิน    ชัชวาลพงศ์พันธ์
            คุณวรรณสิงห์    ประเสริฐกุล
            คุณลักขณา    ปันวิชัย  (คำผกา)
            ดร.สุนิดา              อรุณพิพัฒน์    
            ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์    เพชรเลิศอนันต์    ดำเนินรายการและนำอภิปราย
16.00         อาหารว่าง และ รับหนังสือที่ระลึก 
 
พิธีกรตลอดงาน        อ.สมฤทธิ์   ลือชัย 
 
หมายเหตุ    ขอเชิญชวนทุกท่านแต่งกายด้วยเสื้อผ้า-เครื่องประดับ ของอาเซียน-อุษาคเนย์
                  แล้วท่านอาจเป็นผู้ได้รับรางวัลการแต่งกายดีเยี่ยม