3/10/60

โตโยต้า ส่งเสริมการศึกษาเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืน มอบทุนการศึกษาครั้งที่ 45 แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ.2560 แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ อาคารจามจุรี 4 ห้องประชุม 202 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     จากการดำเนินธุรกิจของโตโยต้าในประเทศไทยครบ 55 ปี โตโยต้ามุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความสุข 
สู่สังคมไทย
 ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้สโลแกน “โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข” โดยหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญ คือ “การสนับสนุนด้านการศึกษา” โดยโตโยต้าเล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน จึงส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทย ผ่านการมอบทุนสนับสนุนสำหรับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีผลการเรียนดี 

     มร. มิจิโนบุ ซึงาตะ กล่าวว่า “สำหรับโตโยต้า เราได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยปีนี้เป็นปีที่ 55 โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้แก่คนไทย ผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม อาทิ ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาชุมชน ด้านการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม และด้านการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนภายใต้โครงการถนนสีขาว สำหรับการสนับสนุนทุนการศึกษาถือเป็นพันธกิจหลักที่โตโยต้าให้ความสำคัญ และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อต้องการยกระดับและมอบโอกาสทางการศึกษาที่ดีให้แก่เยาวชนไทย ได้นำความรู้มาพัฒนาประเทศ และสามารถประกอบสัมมาอาชีพได้อย่างมั่นคง”

     โตโยต้าได้ริเริ่มโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้น นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจวบจนถึงปัจจุบัน รวมแล้วเป็นจำนวน 1,543 ทุน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 16,270,000 บาท โดยในปีนี้มีนิสิตได้รับทุนดังกล่าวจำนวน 12 คน จากทั้งหมด 8 หลักสูตร รวมเป็นมูลค่า 966,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คณะ

จำนวนทุน

มูลค่ามูลทุน/บาท

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาควิชาเครื่องกล)

3

84,000

 คณะอักษรศาสตร์ (ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น)

3

77,000

 คณะเภสัชศาสตร์

1

84,000

 คณะวิทยาศาสตร์

1

84,000

 คณะรัฐศาสตร์

1

77,000

 คณะครุศาสตร์

1

77,000

 คณะจิตวิทยา

1

84,000

 สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

1

77,000

รวม

12

966,000     “ผมขอฝากข้อคิดให้นิสิตทุกคนคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ การเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณค่า และมีจริยธรรมพร้อมคุณธรรม รวมถึงขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาครั้งนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านิสิตทุกคนจะเป็นบุคลากรที่ดีและมีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติของเราให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป” 
มร. มิจิโนบุ ซึงาตะ กล่าวในที่สุด

     จากนี้โตโยต้ายังคงเดินหน้าสนับสนุนการมอบโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดเยาวชนไทยที่มีคุณภาพ สามารถที่จะพัฒนาตนเองตลอดจนร่วมกันพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ต่อไป


“โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข”