คณะกรรมการ

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

ประมนต์ สุธีวงศ์

ประธาน

คุณโนริอากิ ยามาชิตะ

รองประธาน

คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ

กรรมการ

คุณสุรภูมิ อุดมวงศ์

กรรมการ

ดร.ธาริษา วัฒนเกส

กรรมการ

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ

กรรมการ

ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

กรรมการ

คุณสุทธิ จันทร์วิเมลือง

กรรมการ

รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน

กรรมการ

คุณสุรจิตร ยนต์ตระกูล

กรรมการ

คุณอภิชาต อริยโชติมา

กรรมการ

คุณโทะโมะฮิโกะ เดะกุชิ

เหรัญญิก

คุณนันทวัฒน์ ศรีวรัตน์อัชกุล

เลขานุการมูลนิธิฯ

คุณวิบูลชัย ณ ระนอง

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์