การแบ่งปันที่ไม่สิ้นสุด เพื่อขับเคลื่อนความสุขอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการ

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

 • คุณประมนต์ สุธีวงศ์
  คุณประมนต์ สุธีวงศ์
  ประธาน
 • คุณโนริอากิ ยามาชิตะ
  คุณโนริอากิ ยามาชิตะ
  รองประธาน
 • คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ
  คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ
  กรรมการ
 • คุณสุรภูมิ อุดมวงศ์
  คุณสุรภูมิ อุดมวงศ์
  กรรมการ
 • คุณโทะโมะฮิโกะ เดะกุชิ
  คุณโทะโมะฮิโกะ เดะกุชิ
  เหรัญญิก
 • ดร.ธาริษา วัฒนเกส
  ดร.ธาริษา วัฒนเกส
  กรรมการ
 • รศ.เกศินี วิฑูรชาติ
  รศ.เกศินี วิฑูรชาติ
  กรรมการ
 • ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
  ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
  กรรมการ
 • คุณสุทธิ จันทร์วิเมลือง
  คุณสุทธิ จันทร์วิเมลือง
  กรรมการ
 • รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน
  รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน
  กรรมการ
 • คุณวิบูลชัย ณ ระนอง
  คุณวิบูลชัย ณ ระนอง
  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 • คุณสุรจิตร ยนต์ตระกูล
  คุณสุรจิตร ยนต์ตระกูล
  กรรมการ
 • คุณอภิชาต อริยโชติมา
  คุณอภิชาต อริยโชติมา
  กรรมการ
 • คุณนันทวัฒน์ ศรีวรัตน์อัชกุล
  คุณนันทวัฒน์ ศรีวรัตน์อัชกุล
  เลขานุการมูลนิธิฯ