ประเทศไทยเปรียบเสมือนบ้านอีกหลังของโตโยต้า

“การสร้างรากฐานของบ้านที่แข็งแรง ย่อมส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุข”

ที่มาโครงการ

จากปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่ว่าด้วยการส่งเสริมพัฒนาการ และสวัสดิการของประเทศร่วมกับการเจริญเติบโตของชุมชน และ ประเทศที่ โตโยต้า เข้าไปดำเนินธุรกิจของซากิชิ โตโยดะ

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จึงมุ่งมั่นในการร่วมพัฒนาสังคมไทยผ่านหลากหลายกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จนในปี พ.ศ. 2555 เมื่อบริษัทฯ ดำเนินงานในประเทศไทยครบ 50 ปี จึงมีความตั้งใจในการนำองค์ความรู้ของ โตโยต้า ในประเทศไทย มาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการ “โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพให้ธุรกิจชุมชนสามารถบริหารธุรกิจ จัดการต้นทุนและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น เป็นแนวคิดในการนำนวัตกรรมองค์กรเป็นตัวขับเคลื่อนสังคมไทย ให้เข้าสู่ยุคแห่ง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

กว่า 70 ปี โตโยต้า ได้สั่งสมประสบการณ์ด้านการผลิต และการบริหารจัดการ เกิดเป็นนวัตกรรมองค์กร ที่ช่วยให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง โตโยต้า จึงเกิดแนวคิดในการนำนวัตกรรมดังกล่าว มาประยุกต์ใช้ข้ามอุตสาหกรรม และเหมาะกับบริบทการทำงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการไทย อันเป็นภาคส่วนสำคัญที่มีบทบาทต่อการสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ กระจายรายได้สู่ชุมชน อันจะเป็นการก่อให้เกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน”