การสอนธุรกิจให้รู้จักการจับปลาด้วยตัวเอง

แทนที่จะเดินตามคนอื่น ย่อมสามารถนำไปสู่การต่อยอดอย่างไม่สิ้นสุด

รู้ เห็น เป็น ใจ บริบทใหม่ในการทำธุรกิจ

รู้ เห็น เป็น ใจ บริบทใหม่ในการทำธุรกิจ โตโยต้านำนวัตกรรมทางความคิดที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม มาปรับใช้ให้เข้ากับสภาพการทำงานของธุรกิจชุมชนไทย อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ รู้ – เห็น – เป็น – ใจ

รู้ปัญหาในทุกกระบวนการ

เข้าศึกษากระบวนการทำธุรกิจ โดยลงไปสำรวจทุกจุด ระบุและหาสาเหตุของปัญหา เช่น การผลิต ส่งมอบไม่ทัน ของเสียเยอะ ต้นทุนสูง โดยผู้เชี่ยวชาญจาก โตโยต้า เพื่อให้รู้ถึงปัญหา และนำปัญหานั้นๆมาวิเคราะห์ และสรุปปัญหาตามดัชนีชี้วัด 5 ข้อ

เห็นถึงแนวทางการแก้ไข

หลังจากรู้ปัญหาแล้ว ทางโตโยต้าจะเก็บข้อมูล และวิเคราะห์โดยการริเริ่มระบบการมองเห็น เพื่อให้เห็นจุดเกิดปัญหา หรือ จุดที่เกิดคอขวดในกระบวนการ เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้อง มองเห็นปัญหาร่วมกันผ่านการทำบอร์ดขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทำให้ทุกฝ่ายในองค์กรเห็นถึงกระบวนการผลิต ของทั้งสถานประกอบการด้วยภาพเดียวกัน เพื่อช่วยกัน หาวิธีปรับปรุงการทำงานต่อไป

สามารถแก้ไขปัญหาเป็นได้ด้วยตัวเอง

โตโยต้าเป็นผู้นำการทำให้เป็น โดยให้พนักงานเกษียณเข้าเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจ เพื่อเข้าถ่ายทอด กระบวนการเรียนรู้ วิธีการไคเซ็น การใช้อุปกรณ์ หรือ แบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถพัฒนาต่อได้ เมื่อโตโยต้ากลับไป ซึ่งแนวทางปฏิบัติสำคัญของโครงการโตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ คือการผลักดัน ให้ผู้ประกอบการและพนักงานในองค์กรสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยตัวเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต

ทำงานด้วยใจ เข้าใจ ใส่ใจ และถูกใจ

เรียนรู้การทำงานด้วยใจ ผ่านการสื่อสารสองทาง เพื่อยกระดับการทำงานในทุกกระบวนการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ตามหลักการ ปรัชญาลูกค้าเป็นที่ 1 ที่ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทุก ๆ ธุรกิจ