ประสบการณ์คือสิ่งที่ไม่สามารถหาซื้อได้

แต่โครงการโตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ช่วยให้ผู้ประกอบการเก็บเกี่ยวประสบการณ์เหล่านั้นได้เร็วขึ้น

โครงการโตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ คือ อะไร

โครงการโตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ คือโครงการที่นำเอานวัตกรรมทางความคิดของโตโยต้าที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ช่วยให้องค์กรสามารถเติบโตและขยายธุรกิจไปทั่วโลกได้อย่างมั่นคง ได้แก่ ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System : TPS) วิถีโตโยต้า (Toyota Way) และปรัชญาลูกค้าเป็นที่หนึ่ง (Customer First) มาถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการไทย โดยเริ่มจากการถ่ายทอดความรู้ในการบริหารจัดการแก่บริษัทในห่วงโซ่ธุรกิจ ได้แก่ ผู้ผลิตชิ้นส่วน ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าจากนั้นจึงทดลองนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจที่อยู่นอกอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้แก่ โรงสีข้าวรัชมงคล และ นำมาทดลองถ่ายทอดให้กับธุรกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ในปี 2556

โครงการโตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์นี้ โตโยต้าทำการส่งต่อความรู้ผ่านการ ร่วมแก้ปัญหาทางธุรกิจ อย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนระหว่างพนักงานที่เกษียณอายุจาก โตโยต้าและผู้ประกอบการไทย เพื่อให้ธุรกิจสามารถทำการปรับปรุงต่อได้ด้วยตนเอง ตลอดจนสามารถส่งต่อประสบการณ์สู่ผู้ประกอบการท่านอื่นได้

โครงการโตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ มีเกณฑ์การประเมินผลการปรับปรุงธุรกิจ ผ่านดัชนีชี้วัดทางธุรกิจ 5 ข้อ ได้แก่