มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ. นครราชสีมา          
               
               
             
   


 

 

       
       
       
       
       
 
       

 

 

เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิด “เมืองจราจรจำลอง แห่งที่ 3” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา อย่างเป็นทางการ โดยมี มร.เคียวอิจิ ทานาดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำคณะผู้บริหารร่วมรับเสด็จ พร้อมนำเสด็จทอด พระเนตรการดำเนินงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2553 ณ โครงการอุทยานการเรียนรู้ เมืองจราจรจำลองแห่งที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

 

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สร้าง “เมืองจราจรจำลอง” แห่งที่ 3 บนเนื้อที่กว่า 12 ไร่ ภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการปลูกจิตสำนึกความมีน้ำใจบนท้องถนนและวินัยจราจร พร้อมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรและการใช้รถ ใช้ถนนที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน และช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุให้แก่เด็ก และเยาวชนไทย นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ที่สนุกสนานและจดจำง่ายในการเรียนรู้ ผ่านฐานจราจรและเกมต่างๆ ใน “อุทยานการเรียนรู้” และ “เมืองจราจรจำลอง” ที่ออกแบบให้เป็นถนนจำลอง ภายใต้บรรยากาศจำลองสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ปราสาทหินพิมาย พระธาตุพนม ไดโนเสาร์ภูเวียง เป็นต้น ซึ่งเด็กๆ จะได้รับวุฒิบัตรรับรองเมื่อผ่านการอบรม

 

การจัดตั้ง เมืองจราจรจำลอง ภายในโครงการอุทยานการเรียนรู้ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นับเป็นโครงการแห่งที่ 3 โดย เมืองจราจรจำลอง แห่งแรกตั้งอยู่ภายในบริเวณ สวนวชิรเบญจทัศ หรือ สวนรถไฟ ภายใต้ความร่วมมือกับ สำนักงานจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนพื้นที่ 7 ไร่ เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 จวบจนปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนเข้าใช้บริการแล้วจำนวนทั้งสิ้นกว่า 590,000 คน หลังจากนั้นได้ขยายความร่วมมือไปยัง กองบังคับการตรวจทางหลวง โดยได้ทำการก่อสร้าง เมืองจราจรจำลองแห่งที่ 2 ณ สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 2 จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนแก่เด็กและเยาวชนในเขตภาคใต้ โดยได้เปิดให้บริการ ครั้งแรกในปี พ.ศ.2551 ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อ

 

   • สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร การใช้รถ ใช้ถนน อย่างถูกต้องปลอดภัย ให้กับเยาวชน โดยเน้นที่การได้ฝึกปฏิบัติขับขี่จริงบนเส้นทางจราจรจำลอง

   • ปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกด้านความมีน้ำใจในการใช้รถ ใช้ถนน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

   • สร้างวัฒนธรรมในการขับขี่อย่างถูกต้อง แก่เด็ก และเยาวชน

   • ขยายผลการเรียนรู้จากเยาวชนไปสู่ครอบครัวและชุมชนใกล้เคียง เพื่อลดปัญหาการจราจร รวมทั้งอุบัติเหตุบนท้องถนน

   • เป็นศูนย์ฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎจราจร แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

 

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กและเยาวชน จากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา นักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยเน้นให้การศึกษาอบรม แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษาซึ่งอยู่ในพื้นที่เป็นหลัก พร้อมทั้งชุมชนและประชาชนทั่วไป ตลอดจนหน่วยงานที่ให้ความสนใจในการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องมารยาท ความมีน้ำใจในการใช้รถ ใช้ถนน และกฎจราจรที่ถูกต้อง โดยหลักสูตรการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่

 

ส่วนที่ 1 อุทยานการเรียนรู้

จัดเตรียมภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการรังสรรค์การเรียนรู้ พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ และชุดนิทรรศการเพื่อให้ข้อมูล ประกอบด้วย

   • โครงการ ถนนสีขาว

   • ไฮบริด รถยนต์กลไกมหัศจรรย์

   • กระบวนการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System)

   • รถยนต์เพื่อสิ่งแวดล้อม หรือ Greener Car เช่น รถยนต์พลังงานทางเลือก CNG และ รถยนต์ไฮบริด

   • เครื่องหมายจราจรและกฎหมายจราจรที่ควรทราบ

   • เกมส์เสริมทักษะ

 

ส่วนที่ 2 เมืองจราจรจำลอง

จัดสร้างเส้นทางจำลองสำหรับฝึกหัดขับขี่ โดยจัดทำถนนจำลอง 2 รูปแบบ ได้แก่

   • เส้นทางการเรียนรู้กฎจราจร สำหรับเด็กอายุ 4 - 7 ปี

   • เส้นทางการเรียนรู้กฎจราจร สำหรับเด็กอายุ 8 - 12 ปี

 

พร้อมมอบพาหนะประกอบการทำกิจกรรมภายในเมืองจราจรจำลอง ได้แก่

   • รถจักรยานสำหรับเด็กเล็ก อายุระหว่าง 4 – 7 ปี จำนวน 50 คัน

   • รถจักรยานสำหรับเด็กโต อายุระหว่าง 8 – 12 ปี จำนวน 50 คัน

 

 

นอกจากนี้ยังได้จำลองถนน ป้ายสัญญาณจราจร สัญญาณไฟจราจร และสถานที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร พระธาตุศรีสองรัก อุทยานแห่งชาติภูเวียง และหมู่บ้านช้าง รวมทั้งการสร้างจุดพัก เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย (สำหรับเด็กโต) ทั้งสิ้น 5 จุด ได้แก่ โรงเรียน หอสมุด ปั้มน้ำมัน โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เพื่อเรียนรู้การขับขี่อย่างปลอดภัยในบทบาทของ ผู้ควบคุมกฎ ผู้ขับขี่ และคนเดินถนน โดยผู้ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของ เมืองจราจรจำลอง จะได้รับใบวุฒิบัตรรับรองจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของเมืองจราจรจำลองแห่งที่ 3 จำนวน 25,000 คนต่อปี ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจราจรสำหรับเยาวชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี