ในปัจจุบันการคมนาคมมีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก จำนวนของยานพาหนะบนท้องถนนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ดังนั้น จึงเป็นปัจจับหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจร รวมทั้งความปลอดภัยบนท้องถนน

ผลจากการวิจัยพบว่า 3 สาเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุคือ คน ยานพาหนะ และสภาพแวดล้อมทางถนน และผลสำรวจยังพบว่า
อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุให้เยาวชนเสียชีวิตเป็นอย่างมากในแต่ละปี รองลงมาจากการจมน้ำ

 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ดำเนินธุรกิจในด้านการประกอบรถยนต์ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมโดย
คำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย รวมทั้งการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและชุมชน
มาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นที่จะตอบแทนสังคมไทยในทุกๆด้าน อาทิ การสนับสนุนด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม
คุณภาพชีวิตของชุมชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน ภายใต้ “โครงการถนนสีขาว”
ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังจิตสำนึกของผู้ใช้รถ ใช้ถนน รวมถึงเยาวชน
ให้คำนึงถึงความปลอดภัย รู้รักษากฎและวินัยจราจร ตลอดจนความมีน้ำใจแก่กัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบ
พื้นฐานที่สำคัญในการส่งเสริมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน