เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎจราจร การใช้รถ ใช้ถนนอย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัย ให้กับเยาวชน โดยเน้นที่การได้ฝึกปฏิบัติขับขี่จริงบน
เส้นทางจราจรจำลอง

 

จัดอบรมแก่เด็กและเยาวชนจากโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา นักเรียน นิสิต
นักศึกษา ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในกฏจราจร โดยเน้นไปยังนักเรียนใน
ระดับประถมศึกษา ที่อยู่ในพื้นที่บริการเป็นหลัก

เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกด้านความมีน้ำใจในการใช้รถ ใช้ถนน
และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน


ชุมชน หรือประชาชนทั่วไป

 

เพื่อปลูกฝังวินัยและสร้างวัฒนธรรมในการขับขี่อย่างถูกต้องแก่เด็ก
และเยาวชน

 

หน่วยงานที่สนใจพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องกฎจราจรที่ถูกต้อง

เพื่อให้เยาวชนสามารถขยายผลการเรียนรู้ไปสู่ครอบครัว และชุมชนใกล้เคียง
เพื่อลดปัญหาการจราจร รวมทั้งอุบัติเหตุบนท้องถนน

 

   

เพื่อสร้างให้เมืองจราจรจำลองเป็นศูนย์ฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎจราจร
แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป