ต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมด้วยความรู้สึกอบอุ่น และเป็นมิตร โดยจัดภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการรังสรรค์การเรียนรู้ พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ และชุดนิทรรศการให้ข้อมูล

 

ประกอบด้วย


- โครงการถนนสีขาว และโครงการความร่วมมือ เมืองจราจรจำลอง

- กระบวนการผลิตแบบโตโยต้า ก้าวสู่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- เกมส์เสริมทักษะด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

 

เด็กและเยาวชนจะได้รับความรู้ ซึ่งบูรณาการ การเรียนรู้ให้เหมาะสมในการบ่มเพาะและหล่อหลอมกระบวนการทางความคิด ทัศนคติ ในการเป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนต่อสังคมส่วนรวม โดยผ่านฐานการอบรม ดังนี้

 

 

ฐานที่ 1

อบรม ปฐมนิเทศ กฏจราจรเบื้องต้น


ฐานที่ 2

อบรมป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร
และอุปกรณ์จราจร


ฐานที่ 3

รถยนต์ เทคโนโลยียานยนต์

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

 

เรียนรู้ภาคทฤษฎี

รังสรรค์ภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านกฎจราจรเบื้องต้น ป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ผ่านเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล และเกมคอมพิวเตอร์เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชน มีวินัยและมีน้ำใจ เพื่อให้ถนนทุกสายเป็นถนนสีขาวที่ปลอดภัยทุกเส้นทาง

 


เรียนรู้ภาคปฏิบัติ
จัดสร้างถนนในเมืองจราจรจำลองสำหรับทดสอบขับขี่ โดยจัดองค์ประกอบบนถนนจำลองเพื่อประโยชน์ 2 รูปแบบ ดังนี้

 

  1. เส้นทางสำหรับการเรียนรู้กฎจราจร สำหรับเด็กเล็ก อายุประมาณ 4-7 ปี
  2. เส้นทางสำหรับการเรียนรู้กฎจราจร และวัฒนธรรม สำหรับเด็กวัย 8-12 ปี


โดยจำลองถนน ป้ายสัญลักษณ์จราจร สัญญาณไฟจราจร โดยยึดหลักเดียวกับการจราจรพื้นฐานพร้อมจำลองสถานที่สำคัญต่างๆ ที่เป็นสัญลักษณ์ของภูมิภาค เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัย ในบทบาทของผู้ควบคุมกฎ ผู้ขับขี่ และคนเดินเท้า โดยมีพาหนะประกอบการทำกิจกรรม ได้แก่ รถจักรยาน จำนวนทั้งสิ้น 100 คัน