<% flash_file="h" & request("news_group_id")-1 & "_act_01.swf" group_title="เพื่อให้ถนนของเราปลอดภัย โตโยต้ามุ่งเน้นกิจกรรมรณรงค์การลดอุบัติเหตุ รักษากฎจราจรและให้ความรู้แก่เยาวชน และบุคคลทั่วไป โดยดำเนินกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน ภายใต้โครงการ “ถนนสีขาว” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ทุกคน เห็นถึงความสำคัญในการเคารพกฎจราจร และมีน้ำใจต่อกัน บนท้องถนน รวมถึงให้ ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆและภาครัฐ ในการดำเนินกิจกรรมและการรณรงค์การลดอุบัติเหตุ เพื่อให้เกิดสังคมบน ท้องถนนที่ปลอดภัยในระยะยาว " head_img="h_act_0" & request("news_group_id")-1 & ".gif" if request("news_group_id")="2" then group_title="เพื่อให้ถนนของเราปลอดภัย โตโยต้ามุ่งเน้นกิจกรรมรณรงค์การลดอุบัติเหตุ รักษากฎจราจรและให้ความรู้แก่เยาวชน และบุคคลทั่วไป โดยดำเนินกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน ภายใต้โครงการ “ถนนสีขาว” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ทุกคน เห็นถึงความสำคัญในการเคารพ      กฎจราจร และมีน้ำใจต่อกัน บนท้องถนน รวมถึงให้ ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆและภาครัฐ ในการดำเนินกิจกรรมและการรณรงค์การลดอุบัติเหตุ เพื่อให้เกิดสังคมบน ท้องถนนที่ปลอดภัยในระยะยาว " history_path="10_roadsafety_history.html" history_download="#" end if if request("news_group_id")="3" then group_title="โตโยต้าตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาและรักษาสภาพแวดล้อม ของสังคมไทย ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชนชาวไทย
โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึก ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการจัด กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ โครงการ ทั้งในระดับท้องถิ่น
อาทิ โครงสวนผักปลอดสารพิษ, โครงการสวนวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้, โครงการสวนสุขภาพ, และโครงการโตโยต้าห่วงใยสุขภาพชุมชน
สำหรับในระดับประเทศ ได้แก่ โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา, โครงการพัฒนาศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี และโครงการปลูกป่าร่วมกันระหว่างพนักงานโตโยต้ากับชุมชน" history_path="20_envi_history.htm" history_download="#" end if if request("news_group_id")="4" then group_title="การส่งเสริมการศึกษาในทุกระดับชั้น เป็นอีกหนึ่งนโยบายหลักในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมุ่งหวังพัฒนาศักยภาพ และความรู้ของเยาวชนไทยให้      ก้าวไกลยิ่งขึ้น เพราะเราเล็งเห็นว่ารากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีขีดความ สามารถทัดเทียมนานาประเทศนั่นคือ การศึกษา ดังนั้นโตโยต้าจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมของเรา ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โดยเริ่มสนับสนุนด้านการศึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนครอบคลุมทุกระดับชั้นการศึกษา" history_path="30_science_history.htm" history_download="#" end if if request("news_group_id")="5" then group_title="โตโยต้าตอบแทนให้กับสังคมไทยโดยทำกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและส่งเสริมการพัฒนาในด้านที่สำคัญของประเทศต่างๆอีกมากมาย เพราะตระหนักเสมอถึงหน้าที่ในการช่วยเหลือและทำประโยชน์ให้กับชุมชน โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่เหมาะสม กับความต้องการที่แตกต่างกันไปในแต่ละชุมชนอาทิเช่น           ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา การสังคมสงเคราะห์ และอื่นๆ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในภาวะวิบัติภัยของประเทศอีกด้วย " history_path="40_other_history.htm" history_download="#" end if %> Toyota Motor Thailand Co.,Ltd. - Social Contribution
 
   
<%= group_title%>


.gif" width="230" height="55" border="0">
 
www.tmc.nstda.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด