Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
- ศึกษาไร่นาสวนผสม
- ชมกระบวนการสีข้าว
- วิธีการทำนาโยน
- ทำสบู่น้ำมันรำข้าว186/1 หมู่ 1 ถ. ทางรถไฟเก่า ต. สำโรงใต้ อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 02-386-1000, 02-386-2069
โทรสาร 02-386-1885, 02-386-2880