โปรโมชั่นเดือนสิงหาคม 2562

โตโยต้าจัดใหญ่ให้ชีวิตเต็ม MAX

เงื่อนไขการลุ้นและรับรางวัล

 • ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลคือผู้ที่จองรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่นในงาน BIG Motor Sale ตั้งแต่วันที่ 16 - 25 สิงหาคม 2562 ยกเว้นรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถขาย Fleet
 • ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลคือผู้ที่มาทำการจองด้วยตัวเองภายในงาน
 • รางวัลประกอบไปด้วยส่วนลดในการผ่อนรถจากโตโยต้า ส่วนลดในการดาวน์รถจากโตโยต้า และบัตรเติมน้ำมันจากปั๊มปตท. รวมเป็นมูลค่า 1,087,000 บาท
 • ผู้รับรางวัลส่วนลดเงินผ่อน หรือส่วนลดเงินดาวน์จะต้องออกรถที่จองภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
 • หากลูกค้าได้รางวัลบัตรเติมน้ำมัน สามารถรับของรางวัลได้ทันทีโดยไม่ต้องรอวันออกรถ
 • ผู้ที่มีสิทธิ์รับรางวัลคือลูกค้าจองที่เป็นผู้มี ชื่อ นามสกุล ตรงกับใบจองและบัตรประชาชนที่ให้ไว้
  *ในกรณีจองเป็นนิติบุคคล การรับรางวัลต่างๆจะกระทำต่อผู้ทำการจองหน้างานตามบัตรประชาชนที่ให้ไว้
 • รางวัลทั้งหมดไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นแทนได้
 • ผู้รับรางวัลมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 • ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยจะหักจากมูลค่ารางวัลที่ได้รับ
 • สำหรับลูกค้าผู้ที่ถอนจองหรือไม่ได้ออกรถภายในกำหนดเวลาให้ถือว่าไม่มีสิทธิในการรับรางวัลที่กล่าวมาโดยไม่สามารถโอนหรือมอบสิทธิ์รางวัลให้ผู้อื่นได้
 • ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือว่าหลักฐานและคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรางวัล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า