โปรโมชั่นเดือนตุลาคม 2563

TOYOTA presents มหกรรมขับเคลื่อนความสุข Drive Economy

เงื่อนไขกิจกรรมสำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าภายในงาน

 • ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมชมงาน “TOYOTA presents มหกรรมขับเคลื่อนความสุข Drive Economy” ที่ TOYOTA Driving Experience Park TDEX บางนา กม.3 กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 24 ก.ย. 63 – 27 ก.ย. 63 หรือภายในงาน “TOYOTA presents มหกรรมขับเคลื่อนความสุข Drive Economy” ที่ตลาดนัดจตุจักรชลบุรี ระหว่างวันที่ 8 ต.ค. 63 – 11 ต.ค. 63 เมื่อซื้อสินค้าภายในงาน โดยชำระค่าสินค้าครบทุก 2,000 บาทต่อ 1 ใบเสร็จรับเงิน (สามารถรวมใบเสร็จภายในวันเดียวกันได้) นำใบเสร็จรับเงินไปลงทะเบียน กรอกรายละเอียด ชื่อ  – ชื่อสกุล ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ที่กองอำนวยงานภายในงานรับสิทธิ์ลุ้นโชค 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นรับรางวัล
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะรายการซื้อที่มีใบเสร็จรับเงินจากทางร้านที่เป็นทางการเท่านั้น บิลเงินสด ไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้

ต่อที่ 1

 • รางวัล อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน และส่วนลดซื้อรถยนต์ ที่ Toyota Driving Experience Park TDEX บางนา กม.3 กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 24 ก.ย. 63 – 27 ก.ย. 63 จำนวน 2,014 รางวัล มูลค่ารวม 982,670 บาท
 • รางวัล อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน และส่วนลดซื้อรถยนต์ ที่ตลาดนัดจตุจักรชลบุรี จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 8 ต.ค. 63 – 11 ต.ค. 63 จำนวน 2,004 รางวัล มูลค่ารวม 710,710 บาท
 • ส่วนลดซื้อรถใช้ได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศภายในวันที่ 31 ธ.ค. 63
 • ของรางวัลรวมทั้งสิ้น 4,019 รายการ รวมมูลค่าของรางวัลทั้งหมด 2,458,380 บาท
 • จับรางวัลและประกาศผล ณ จุดจัดงาน 
 • ในการจับชิ้นส่วน ผู้โชคดีจะได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถการโอนสิทธิ์ หรือแลกเป็นสิ่งของรางวัลอื่นได้
 • จำกัดสิทธิ์สูงสุด ไม่เกินท่านละ 5 รางวัล
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
 • การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ว่ากรณีใดๆ

ต่อที่ 2

 • รถยนต์ Toyota Sienta รุ่น 1.5 G จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 765,000 บาท มูลค่ารางวัลรวม 765,000 บาท
 • จับรางวัลโดยทางบริษัทฯ จะทำการพิมพ์ ชื่อ-ชื่อสกุล ของลูกค้าทุกคนจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ของบริษัทฯ ลงบนกระดาษตัดเป็นชิ้นส่วนนำใส่ในภาชนะโปร่งใสรวมกันไว้ในภาชนะเดียวกัน มองเห็นได้เด่นชัดทั่วบริเวณจับรางวัล ทำการคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกัน แล้วจับชิ้นส่วนเพื่อให้ผู้โชคดีรับรางวัลตามที่กำหนด
 • จับรางวัลวันที่ 20 พ.ย. 63 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรม Best Western Plus Wanda Grand เลขที่ 111 ม.4 ถ.แจ้งวัฒนะ คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 • ประกาศผลรายชื่อผู้รับรางวัล ทางเว็บไซต์ www.toyota.co.th และ www.toyotadriveeconomy.com วันที่ 25 พ.ย. 63
 • ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ สิทธิ์ที่ผู้โชคดีได้รับจากการจับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์เฉพาะตัว ไม่สามารถโอนสิทธิ์ดังกล่าวให้กับผู้อื่นได้
 • ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่น หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่าสิ่งของรางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
 • รางวัลที่ได้รับ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถการโอนสิทธิ์ หรือแลกเป็นสิ่งของรางวัลอื่นได้
 • ไม่จำกัดสิทธิ์สูงสุด ต่อ 1 ท่าน
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์จับรายชื่อผู้ได้รับรางวัลสำรองไว้ สำหรับกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล และ/หรือ ผู้ได้รับรางวัลต้องถูกตัดสิทธิ์จากการรับรางวัลเนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขของการจับรางวัลที่กำหนดไว้เท่านั้น หรือไม่สามารถติดต่อได้ภายในวันที่ 1 ธ.ค. 63
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดติดต่อรับรางวัลผ่านทาง Call Center  และจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จะต้องนำสำเนาสูติบัตรจำนวน 1 ชุด มาแสดง และมีจดหมายยินยอมจากบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง (บิดามารดา หรือผู้ปกครองจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนและเล่มทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด มาแสดงด้วย) แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีหากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้ผู้โชคดีลำดับต่อไปแทน
 • การขอรับรางวัลถือว่าผู้เข้าร่วมรายการและผู้โชคดีอนุญาตให้บริษัทฯ และรวมทั้งบริษัทในเครือ หรือตัวแทนใดๆ ของบริษัทต่างๆ ดังกล่าว ใช้ชื่อ ภาพ เสียง และข้อมูลอื่นใดของผู้เข้าร่วมรายการและผู้โชคดีถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท สามารถนำไปเผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมหรือโครงการของบริษัทโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้ร่วมรายการและผู้โชคดี ไม่ว่าเรื่องดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการร่วมรายการนี้หรือไม่ก็ตาม
 • พนักงานและครอบครัวของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า บริษัทโฆษณา และบริษัทที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์ในการร่วมชิงของรางวัลในรายการนี้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรางวัลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ Call Center โทร. 08-3333-2006

เงื่อนไขกิจกรรมสำหรับผู้ที่จองรถในงานและที่ผู้จำหน่ายโตโยต้าที่ร่วมรายการ

 • ลูกค้าทั่วไป ที่ตกลงทำสัญญาสั่งซื้อรถยนต์ยี่ห้อ “TOYOTA” รุ่นใดก็ได้ ภายในงาน “TOYOTA presents มหกรรมขับเคลื่อนความสุข” ที่  TOYOTA Driving Experience Park TDEX บางนา กม.3 กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 24 ก.ย. 63 – 27 ก.ย. 63 หรือภายในงาน “TOYOTA presents มหกรรมขับเคลื่อนความสุข” ที่ ตลาดนัดจตุจักรชลบุรี  ระหว่างวันที่ 8 ต.ค. 63 – 11 ต.ค. 63 หรือที่ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ “TOYOTA” ที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 24 ก.ย. 63 – 11 ต.ค. 63 โดยลงทะเบียน รับสิทธิ์ลุ้นโชค 1 สิทธิ์ ต่อ 1 สัญญาการซื้อรถยนต์ เพื่อลุ้นรับรางวัล
 • ต่อที่ 1 รางวัลตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สายการบิน “Air Asia” เส้นทางในประเทศ จำนวน 1,000 รางวัล รางวัลละ 1 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท มูลค่ารวม 5,000,000 บาท
 • ต่อที่ 2 รางวัลห้องชุดคอนโดมิเนียม The Origin Onnut ขนาดพื้นที่ 26.50 ตรม. จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000,000 บาท รวม 2,000,000 บาท
 • รางวัลรวมทั้งสิ้น 1,001 รางวัล รวมมูลค่ารางวัล 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)
 • เฉพาะผู้ที่จองและออกรถ Toyota Hilux Revo ลุ้นรางวัลบัตรกำนัล Car Accessory (ใช้สำหรับแลกซื้อหรือเป็นส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์) จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 100,000บาท มูลค่ารวม 300,000 บาท
 • ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทั้งหมด จะต้องจองระหว่างวันที่ 24 ก.ย. 63 - 11 ต.ค. 63 และออกรถภายในวันที่ 11 พ.ย. 63
 • จับรางวัลโดยทางบริษัทฯ จะทำการพิมพ์ ชื่อ-ชื่อสกุล ของลูกค้าทุกคนจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ของบริษัทฯ ลงบนกระดาษตัดเป็นชิ้นส่วนนำใส่ในภาชนะโปร่งใสรวมกันไว้ในภาชนะเดียวกัน มองเห็นได้เด่นชัดทั่วบริเวณจับรางวัล ทำการคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกัน แล้วจับชิ้นส่วนเพื่อให้ผู้โชคดีรับรางวัลตามที่กำหนด
 • จับรางวัลวันที่ 20 พ.ย. 2563 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 11.30 น. ณ โรงแรม Best Western Plus Wanda Grand เลขที่ 111 ม.4 ถ.แจ้งวัฒนะ คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 • ประกาศผลรายชื่อผู้รับรางวัล ทางเว็บไซต์ www.toyota.co.th และ www.toyotadriveeconomy.com วันที่ 25 พ.ย. 63
 • ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ สิทธิ์ที่ผู้โชคดีได้รับจากการจับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์เฉพาะตัว ไม่สามารถโอนสิทธิ์ดังกล่าวให้กับผู้อื่นได้
 • ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่น หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่าสิ่งของรางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
 • รางวัลที่ได้รับ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถการโอนสิทธิ์ หรือแลกเป็นสิ่งของรางวัลอื่นได้
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์จับรายชื่อผู้ได้รับรางวัลสำรองไว้ สำหรับกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล และ/หรือ ผู้ได้รับรางวัลต้องถูกตัดสิทธิ์จากการรับรางวัลเนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขของการจับรางวัลที่กำหนดไว้เท่านั้น หรือไม่สามารถติดต่อได้ภายในวันที่ 1 ธ.ค. 63
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์จะต้องนำสำเนาสูติบัตรจำนวน 1 ชุด มาแสดง และมีจดหมายยินยอมจากบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง (บิดามารดา หรือผู้ปกครองจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนและเล่มทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด มาแสดงด้วย) ที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สำนักงาน กรุงเทพฯ เลขที่ 87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 41-43 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ในวันและเวลาทำการ ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีหากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้ผู้โชคดีลำดับต่อไปแทน
 • การขอรับรางวัลถือว่าผู้เข้าร่วมรายการและผู้โชคดีอนุญาตให้ ริษัทฯ และรวมทั้งบริษัทในเครือ หรือตัวแทนใดๆ ของบริษัทต่างๆ ดังกล่าว ใช้ชื่อ ภาพ เสียง และข้อมูลอื่นใดของผู้เข้าร่วมรายการและผู้โชคดีถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท สามารถนำไปเผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมหรือโครงการของบริษัทโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้ร่วมรายการและผู้โชคดี ไม่ว่าเรื่องดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการร่วมรายการนี้หรือไม่ก็ตาม
 • พนักงานและครอบครัวของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า บริษัทโฆษณา และบริษัทที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์ในการร่วมชิงของรางวัลในรายการนี้
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสำหรับลูกค้าที่ซื้อเงื่อนไขพิเศษ และลูกค้ารถขาย Fleet รวมถึงลูกค้ารถเช่า
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะผู้จำหน่ายโตโยต้า ที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรางวัลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ Call Center โทร. 08-3333-2006

รางวัล ตั๋วเครื่องบิน Air Asia 1 ที่นั่ง (ไป-กลับ) ภายในประเทศ

 • เมื่อลูกค้าออกรถเรียบร้อยจะได้รับ e-ticket ผ่านทาง e-mail หรือติดต่อ Call Center โทร. 08-3333-2006 แล้วทำการจองผ่านระบบของ Air Asia ด้วยตนเอง
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเสริมการขาย หรือบัตรส่วนลดอื่นๆ ได้อีก
 • ผู้โชคดีสามารถเลือกเดินทางได้ทุกวัน ทุกเส้นทางบินภายในประเทศที่ออกจากหรือมาถึง ดอนเมือง (DMK) และสุวรรณภูมิ (BKK) ตามที่มีที่นั่งว่างในเที่ยวบินนั้นๆ
 • รางวัลนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสนามบิน แต่ไม่รวมค่าสัมภาระที่นั่ง อาหาร และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (หากมี)
 • ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ คือ ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 64
 • สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนเดินทาง

รางวัล คอนโด The Origin Onnut

 • ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับคอนโดมิเนียมที่ผู้โชคดีได้รับ ส่วนผู้โชคดีจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินการทั้งหมด
 • สามารถนัดรับรางวัลกับทาง Call Center โทร. 08-3333-2006
 • รางวัลคอนโดมิเนียมนี้ สามารถรับรางวัลได้ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 63

รางวัล บัตรกำนัล Toyota Hilux Revo Car Accessory

 • รางวัลนี้สำหรับผู้ที่ออกรถโตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ เท่านั้น
 • ผู้โชคดีจะได้รับจดหมายยืนยันสิทธิ์ ออกและจัดส่งให้โดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 • การใช้สิทธิ์ ผู้โชคดีจะต้องนำเอกสารประกอบการขอใช้สิทธิ์ ประกอบด้วย จดหมายยืนยันสิทธิ์ที่ออกโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (ฉบับจริง), สำเนาใบจองรถ, สำเนาใบเสร็จรับเงิน, สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 • บัตรกำนัลนี้ สามารถใช้ได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศสาขาใดสาขาหนึ่ง และสามารถใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น ไม่สามารถเก็บมูลค่าคงเหลือของบัตรกำนัล สำหรับใช้ในครั้งถัดไปได้
 • บัตรกำนัลนี้ไม่ได้สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถการโอนสิทธิ์ หรือแลกเป็นสิ่งของรางวัลอื่นได้
 • สามารถนัดรับรางวัลกับทาง Call Center โทร. 08-3333-2006
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
 • บัตรกำนัลนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 64 เท่านั้น

เงื่อนไขกิจกรรมสำหรับผู้ที่ได้รับคะแนน The 1

 • เฉพาะลูกค้า The 1 Card ที่ได้รับ SMS จากทาง Central เท่านั้น
 • 1 สิทธิ์ จะได้รับ 2,000 คะแนน ต่อ 1 ใบจอง
 • ลูกค้าจะต้องจองรถภายในงาน “Toyota presents มหกรรมขับเคลื่อนความสุข Drive Economy” ที่ Toyota Driving Experience Park TDEX บางนา กม.3 กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 24 ก.ย. 63 – 27 ก.ย. 63 หรือภายในงาน “TOYOTA EXPO PRESENTS มหกรรมขับเคลื่อนความสุข” ที่ ตลาดนัดจตุจักรชลบุรี  ระหว่างวันที่ 8 ต.ค. 63 – 11 ต.ค. 63  และออกรถภายในวันที่ 11 พ.ย. 63 เท่านั้น
 • ลูกค้าที่ได้รับ SMS จะต้องแสดงและยืนยัน SMS ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่งานเท่านั้น ไม่สามารถใช้การถ่ายภาพจากหน้าจอโทรศัพท์ และภาพถ่ายอื่นๆ
 • คะแนน The 1 จะได้รับหลังจากวันที่ลูกค้าออกรถแล้วเท่านั้น
 • คะแนนที่ได้รับ ไม่ได้สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถการโอนสิทธิ์ หรือแลกเป็นสิ่งของรางวัลอื่นได้