เกี่ยวกับบริษัท

9.12.2563

สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม ประกาศปรับโครงสร้างองค์กรประจำปี 2564 แต่งตั้ง “กรรมการผู้จัดการ” ชาวไทยคนแรก

Word Press Release (TH)
Word Press Release (TH)
Excel Profile of New Presi...
Excel Profile of New President TH

        บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด ประกาศปรับโครงสร้างองค์กรประจำปี พร้อมสานต่อพันธกิจในการยกระดับความสามารถในการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นฐานการผลิตเครื่องยนต์โตโยต้าในระดับภูมิภาค โดยกำหนดให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

        ภายใต้การปรับโครงสร้างองค์กรประจำปีในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการปรับตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง มร. ยูจิ ฮิราโอกะ กรรมการผู้จัดการ ที่จะเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ นอร์ธ อเมริกา ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเป็นเวลา 5 ปี โดยในช่วงเวลาดังกล่าว มร. ฮิราโอกะ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ผ่านหลากหลายกิจกรรมที่มีรากฐานจาก “ระบบการผลิตแบบโตโยต้า” โดยปลูกฝังปรัชญาการบริหารที่มุ่งเน้นการลดกระบวนการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อประสิทธิผลในการทำงานสูงสุดในทุก ๆ ส่วนงาน ทำให้บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม สามารถยกระดับในการทำงานทั้งในส่วนของการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม

        พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายวิรยศ พฤทธากรวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร ให้เข้าดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้จัดการ” แทน มร. ฮิราโอกะ โดยนายวิรยศ ได้สั่งสมความชำนาญในด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมจากการปฏิบัติงานในหลากหลายส่วนงานนับตั้งแต่เริ่มงานกับบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2535 และเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังโครงการสำคัญของบริษัทฯ มากมาย อาทิ การเริ่มสายการผลิตชุดเครื่องยนต์โตโยต้ารหัส GD ณ บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม นอกจากนี้ นายวิรยศ ยังเปี่ยมไปด้วยวิสัยทัศน์ในการบริหารงานจากประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในกลุ่มบริษัท โตโยต้า ในระดับภูมิภาคเอเชียในหลายประเทศ อาทิ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นต้น ส่งผลให้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “กรรมการผู้จัดการ” ของบริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด โดยนายวิรยศ ถือเป็นชาวไทยเป็นคนแรกที่ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งนี้อีกด้วย

        ทั้งนี้ มร. ฮิราโอกะ ได้กล่าวภายหลังจากครบวาระการดำเนินงานว่า “ผมขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ต่อทุกความสนับสนุนที่ทุกภาคส่วนมีให้กับเราอย่างเสมอมา ไม่เพียงเฉพาะต่อตัวผม แต่รวมถึงการการสนับสนุนอันดีต่อ บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด ผมจะจดจำทุกช่วงเวลาแห่งความสุขตลอดระยะเวลาที่ผมได้ปฏิบัติหน้าที่และดำรงชีวิตในประเทศไทย ตลอดจนความประทับใจที่มีต่อเพื่อนพนักงานชาวไทยที่เปี่ยมด้วยศักยภาพที่ไม่เป็นรองใคร ทั้งในด้านทักษะการทำงาน การบริหารคุณภาพ ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาการทำงานด้วยหลักการไคเซ็น นับจากนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุก ๆ ท่านจะให้การสนับสนุนคุณวิรยศ และ ครอบครัวสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม ดังเช่นไมตรีจิตที่มีให้ผมอย่างเสมอมา”

นายวิรยศ พฤทธากรวงศ์ กล่าวภายหลังจากรับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการคนใหม่ของ บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด ว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ โดยผมมีความตั้งใจที่จะยกระดับศักยภาพขององค์กรอย่างสุดความสามารถ เพื่อนำพาบริษัทฯ สู่การเป็นฐานการผลิตเครื่องยนต์ที่สำคัญของภูมิภาคแก่กลุ่มบริษัท โตโยต้า รวมถึงมีความปราถนาที่จะเสริมสร้างรากฐานอันเข้มแข็งแก่บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม ในฐานะองค์กรที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีของประเทศสืบต่อไป”

Mr. Virayot   Prutakorawong

นาย  วิรยศ   พฤทธากรวงศ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

ข้อมูลส่วนบุคคล

วันเกิด 17 กุมภาพันธ์ 2514 ( ปัจจุบันอายุ 49 ปี)

สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

การศึกษา

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการทำงาน

2535

เริ่มงานที่ บจก. สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม ตำแหน่ง วิศวกร ฝ่ายวิศวกรรม

2536

- ฝึกอบรมที่ บ.โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น

2537

- วิศวกร ส่วนซ่อมบำรุงและโครงการใหม่ , บจก. สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม

2541

- ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต , บจก. สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการย้ายสายการผลิต (ลาดกระบัง → อมตะนคร)

2544

- ผู้จัดการส่วน ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต , บจก. สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการเตรียมการผลิต IMV Project (เครื่องยนต์ KD)

2551

- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต และกลุ่มงานโครงการใหม่ (โรงผลิตเครื่องยนต์ 2) , 

บจก. สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม , และสนับสนุน บริษัทโตโยต้าในต่างประเทศ (Unit Koryukai)

2554

- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายผลิตเครื่องยนต์ดีเซล , บจก. สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม

2556

- รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานโครงการใหม่ (เครื่องยนต์ GD) , บจก. สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม

2557

- ผู้อำนวยการ กลุ่มงานโครงการใหม่ (เครื่องยนต์ GD) , บจก. สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม

2558

- ผู้อำนวยการ ฝ่ายผลิตเครื่องยนต์ 3 (เครื่องยนต์ GD) , บจก. สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม

2559

- ผู้อำนวยการ ฝ่าย 3 Pillars , บจก. สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม

มกราคม 2561

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการโครงการ ส่วนควบคุมการผลิต (ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของ บริษัทโตโยต้าในภูมิภาคเอเชีย) , บจก. โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง

มกราคม 2563

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร , บจก. สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม

มกราคม 2564

กรรมการผู้จัดการ , บจก. สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม