บัตรเติมน้ำมันสำหรับลูกค้าซื้อรถยนต์และมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข รวมมูลค่า 5,050,000 บาท

กติกาการลุ้นรับรางวัล :

 1. เมื่อลูกค้าจองรถยนต์โตโยต้าเอทีฟ ยาริส หรือวีออส ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2562 และออกรถภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ยกเว้นรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่น ๆ และรถขาย Fleet พนักงานขายจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของลูกค้าเข้าสู่ระบบ DDMS
 2. บริษัทฯ จะนำรายชื่อจากระบบมาทำการจับฉลากผู้โชคดีเพื่อลุ้นรับรางวัลในกิจกรรมตามเงื่อนไขที่กำหนด

เงื่อนไขการลุ้นรับรางวัล :

 1. ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล คือ ผู้ที่ซื้ออรถยนต์โตโยต้าเอทีฟ ยาริสหรือวีออส ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2562 และออกรถดังกล่าวภายในเดือนกันยายน - ตุลาคม 2562 ยกเว้นรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่น ๆ และรถขาย Fleet
 2. ผู้ที่มีสิทธิ์รับรางวัลกรณีที่เป็นลูกค้าจองจะต้องเป็นผู้มีชื่อ - นามสกุล ตรงกับใบจองและใบแจ้งจำหน่าย และแจ้งขายผ่านระบบจัดการข้อมูลการขายของโตโยต้าและผู้แทนจำหน่ายฯ
 3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ โดยไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 4. รางวัลคือบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 200,000 บาท 10 รางวัล, มูลค่า 100,000 บาท 15 รางวัล, มูลค่า 50,000 บาท 25 รางวัล, มูลค่า 10,000 บาท 30 รางวัล รวมมูลค่า 5,050,000 บาท สำหรับลูกค้าจองและมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข
 5. คณะกรรมการจะทำการจับสลากรางวัลผู้โชคดีในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำนักงานกรุงเทพฯ) ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านเว็บไซต์ www.toyota.co.th วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
 6. ผู้โชคดีทุกรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล โดยจะหักจากมูลค่าบัตรกำนัลที่ได้รับ
 7. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อ เพื่อขอเอกสารยืนยันการเป็นผู้โชคดี โดยส่งมาที่ คุณสุภาวดี กลิ่นจันทร์ ฝ่ายการตลาดรถยนต์นั่ง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สำนักงานกรุงเทพฯ ชั้น 43 เลขที่ 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2345 3059 ภายใน 30 วัน หลังจากการประกาศรางวัล ในวันและเวลาทำการเท่านั้น
 8. สำหรับลูกค้าผู้ที่ถอนจองหรือไม่ได้ออกรถภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการรับรางวัลที่กล่าวมา
 9. ผู้ได้รับรางวัลต้องยินยอมให้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นไภาพ ข้อมูล หรือรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้ได้รับรางวัล ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่านสื่อต่าง ๆ
 10. ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือว่าหลักฐานและคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สุด
 11. พนักงานของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พนักงานของผู้แทนจำหน่ายฯ บริษัทตัวแทนโฆษณาและคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนสิทธิ์รางวัลให้กับผู้อื่น

เอกสารสำหรับผู้โชคดีมีดังต่อไปนี้ :

 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาน้ำเงิน 2 ชุด กรณีเป็นชาวต่างชาติต้องแนบเอกสาร เพิ่มเติมคือ สำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
 2. สำเนาสมุดจดทะเบียนหรือตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 2 ชุด ซึ่งเป็นคันที่จองตามเงื่อนไขในระยะเวลาแคมเปญ ที่ผู้โชคดีเป็นเจ้าของ (ไม่ใช่ พ.ร.บ.)
 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร