Toyota

Toyota Campus Challenge 2019

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

 • ชื่อทีม

 • มหาวิทยาลัย/สถาบัน

 • จังหวัด

อาจารย์ที่ปรึกษาแผนงาน

 • คำนำหน้าชื่อ

 • ชื่อ นามสกุล

 • คณะ

 • สาขาวิชา

 • เบอร์ติดต่อจำนวนสมาชิก คน


 • คำนำหน้าชื่อ

 • ชื่อ นามสกุล

 • ชั้นปี

 • คณะ

 • สาขาวิชา

 • เบอร์ติดต่อ

 • Line ID

 • อายุ

 • คำนำหน้าชื่อ

 • ชื่อ นามสกุล

 • ชั้นปี

 • คณะ

 • สาขาวิชา

 • เบอร์ติดต่อ

 • Line ID

 • อายุ

สมาชิกในทีม จำนวนตั้งแต่ 2 - 4 คน

รู้จักกิจกรรม “Campus Challenge 2019 โดยโตโยต้าถนนสีขาว” จากช่องทางไหน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

เว็บไซต์ Toyota
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
สติกเกอร์ / ป้ายแสตนดี้
การประชาสัมพันธ์ในชั้นเรียน
แฟนเพจ CSR Society with Toyota
อาจารย์/ เพื่อน
ศูนย์บริการ / โชว์รูมโตโยต้า
อื่นๆ (ระบุ)

กรุณากรอกรหัสตามภาพ