กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
Title : “อาสาสมัครรักษ์ป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมใจเทิดไท้องค์ราชา ครั้งที่ 5”
 

นายเอกชัย รัตนชัยวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ ศ. ดร. ประสาท สืบค้า อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำคณะอาสาสมัครจากหลากหลายภาคส่วนกว่า 3,000 คน ร่วมปลูกป่านิเวศชุมชนด้วยกล้าไม้ท้องถิ่น 40 สายพันธุ์ จำนวนกว่า 50,000 ต้น ซึ่งสามารถช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศได้เฉลี่ย 400 ตันต่อปี* บนพื้นที่กว่า 20 ไร่ ในกิจกรรม “อาสาสมัครรักษ์ป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมใจเทิดไท้องค์ราชา ครั้งที่ 5”  ณ สวนพฤกษศาสตร์ ในเขตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา

โครงการ “อาสาสมัครรักษ์ป่าพัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมใจเทิดไท้องค์ราชา” ครั้งที่ 5 เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    ภายใต้วัตถุประสงค์

 เพื่อถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามแนวพระราชดำริและเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในเรื่องการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม
 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนเห็นความสำคัญของป่าและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้ชุมชนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
 เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่นภาคอีสานในการเป็นแหล่งเรียนรู้
 เพื่อเป็นหนึ่งในแนวทางการลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

 กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครจากหลายหน่วยงาน อาทิ ตัวแทนจากส่วนราชการ จ.นครราชสีมา บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าในจังหวัดนครราชสีมา ชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษาและ ประชาชนทั่วไปกว่า 3,000 คน ร่วมกันปลูกป่านิเวศโดยใช้พันธุ์ไม้ท้องถิ่น 40 สายพันธุ์ เช่น หว้า ยางนา ตะเคียนทอง กระบก คูน มะกล่ำ ประดู่ป่า รวมถึงต้นสาธร ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น จำนวนกว่า 50,000 ต้น บนพื้นที่ 20 ไร่ ณ พื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ซึ่งในอนาคตพื้นที่แห่งนี้จะถูกจะพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องป่านิเวศชุมชนต่อไป

 การดำเนินกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ได้นำเอาองค์ความรู้ด้านการปลูกป่านิเวศ ตามแนวคิด “การปลูกป่านิเวศอย่างยั่งยืน” และ เทคนิควิธีการปลูกป่าตามแนวคิดของ ศ. ดร. อาคิระ    มิยาวากิ ซึ่งช่วยร่นระยะเวลาการเจริญเติบโตของป่านิเวศให้เร็วขึ้นนับสิบเท่า และสร้างระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์ โดย ดร. สิรินทร์ แก้วละเอียด และ ดร. อนงค์ ชานะมูล ที่ปรึกษาของโครงการฯ ให้เกียรติในการบรรยายและสาธิตวิธีการปลูกแก่กลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่จะมาทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครแกนนำ นอกจากนั้น ยังได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ ทั้งด้านวิชาการและนักปฏิบัติร่วมกับชุมชน มาผนวกกันเพื่อให้มีการบริหารจัดการและดูแลหลังจากการปลูก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดที่จะทำให้ต้นกล้าเติบโตเป็นแหล่งเรียนรู้ป่านิเวศชุมชนต่อไป

นายเอกชัย รัตนชัยวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “จากการดำเนินงานที่ผ่านมานั้น แต่ละโครงการประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งนอกเหนือจากการปลูกป่าแล้ว เรายังได้ให้ความสนับสนุนและดูแลเรื่องการจัดการระบบน้ำ การสำรวจอัตราการอยู่รอด การกำจัดวัชพืช การใส่ปุ๋ยชีวภาพ  ซึ่งพบว่ากล้าไม้ที่ปลูกนั้น มีความเติบโตเป็นอย่างดีเและมีอัตราการอยู่รอดกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์มากขึ้น และพร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางนิเวศวิทยาให้กับผู้ที่สนใจต่อไป โดยโตโยต้าได้กำหนดเป้าหมายในการปลูกป่านิเวศให้ครบจำนวน 1 ล้านต้น ภายในปี พ.ศ. 2556 ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ เราได้มีการร่วมกับผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน และชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ดำเนินกิจกรรมปลูกป่านิเวศไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 600,000 ต้น เรายังมีความมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนอย่างยั่งยืนตลอดไป”

“อนาคตสังคมไทย ความภูมิใจของเรา”