มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ร่วมสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน มอบเงิน 17 ล้าน สนับสนุน 12 องค์กรสาธารณกุศล

1/08/52 twitter facebook print

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
ร่วมสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน
มอบเงิน 17 ล้าน สนับสนุน 12 องค์กรสาธารณกุศล

         พล.ต.อ.เภา สารสิน ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และ มร. เคียวอิจิ      ทานาดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนประจำปี พ.ศ. 2552 แก่องค์กรสาธารณกุศลและสถาบันการศึกษา 12 แห่ง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 17 ล้านบาท เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาให้สังคมไทยมีความเข้มแข็งและพัฒนาไปสู่สังคมแห่งความยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้บริหารระดับสูงร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ณ Drawing Room   โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ถ.วิทยุ
 
          มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ให้การสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสาธารณกุศล ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการมอบเงินทุนสนับสนุนเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้นที่
  การส่งเสริมการศึกษา รวมถึงการสนับสนุนด้านการศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และคนพิการ รวมถึงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรต่าง ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
          การพัฒนาชุมชนและสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและดำเนินกิจกรรม   เพื่อการเรียนรู้การมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ทั้งในด้านความเป็นอยู่  สภาพแวดล้อม  สุขอนามัย  และการศึกษา  ซึ่งนับเป็นรากฐานที่สำคัญ ในการพัฒนาชุมชนให้สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 
ในปี พ.ศ. 2552   มูลนิธิฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมสังคมรวมทั้งสิ้น  17 ล้านบาท ให้แก่ 12 องค์กรสาธารณกุศล ได้แก่

<<ด้านการศึกษา>>
1. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง :
 1.1 โครงการ “เยาวชนไทยวันพรุ่งนี้”
 1.2 ทุนการศึกษาเด็กยากจนในภาคเหนือ
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น :
 2.1 ทุนการศึกษาเด็กยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2.2 ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
3. มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต : ทุนการศึกษาเด็กยากจนในภาคใต้
4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :  “TTF Award”
5.มูลนิธิโครงการตำราฯ :  ทุนสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม
6. คณะพยาบาลศาสตร์ ม. ขอนแก่น : โครงการ “สานสายใยน้องแด่น้องผู้ห่างไกล ร.ร.ตชด.”
7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา


<<ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม>>
8. มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด :
 8.1 โครงการ “บ้านตะวันใหม่”
 8.2 ทุนสนับสนุนแกบุตรธิดาเจ้าหน้าที่ ปปส.
9. มูลนิธิหมอเสม พริ้มพวงแก้ว : โครงการ “พ่อแม่อุปถัมภ์”
10. คณะสาธารณะสุขศาสตร์ ม. ขอนแก่น : โครงการ “หนูรักผักสีเขียว”
11. สภากาชาดไทย : โครงการ “ผ่าตัดแก้ไขอาการปากแหว่งเพดานโหว่”
 12. สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาฯ : โครงการ “ต้นน้ำ ต้นชีวิต”
   
           มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2535 ในโอกาสที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ดำเนินกิจการในประเทศไทยครบ 30 ปี ด้วยเงินทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 30 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็น 400 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2546 โดยนำดอกผลที่ได้รับจากทุนจดทะเบียนมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน 17 ปี ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้การสนับสนุนองค์กรสาธารณกุศล ในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ให้กับสังคมโดยรวม
           จวบจนปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมสังคมไทยแล้วจำนวนทั้งสิ้น กว่า 255.7 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น
 ส่งเสริมสังคมทางด้านการศึกษา 143.69 ล้านบาท
 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 77.02 ล้านบาท  
 ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศล 34.99 ล้านบาท
 
 

   “โตโยต้า ภูมิใจที่ได้เติบโตร่วมกับสังคมไทย”