โตโยต้า บ้านโพธิ์ รับรางวัล “การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพดีเด่น ด้านระบบนิเวศป่าไม้”

27/05/52 twitter facebook print

โตโยต้า บ้านโพธิ์ รับรางวัล
“การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพดีเด่น ด้านระบบนิเวศป่าไม้”

          นายชาญชัย ทรัพยากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รับรางวัล “การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพดีเด่น ด้านระบบนิเวศป่าไม้” จาก นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 ที่ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

         โรงงานโตโยต้า บ้านโพธิ์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพดีเด่น ด้านระบบนิเวศป่าไม้ จากการเข้าร่วมโครงการประกวดภาคธุรกิจที่ดำเนินการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพดีเด่น ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่หน่วยงานภาคธุรกิจแห่งอื่น
         การเข้าร่วมโครงการประกวดนี้ โรงงานโตโยต้า บ้านโพธิ์ ได้เสนอโครงการป่านิเวศในโรงงาน    (Eco forest) และ แหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศวิทยา (Biotope) เพื่อชิงรางวัลการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพดีเด่น ด้านระบบนิเวศป่าไม้ ซึ่งโครงการป่านิเวศในโรงงานนี้ เป็นการปลูกป่าภายในบริเวณโรงงาน  โตโยต้า บ้านโพธิ์ ด้วยพันธุ์ไม้ดั้งเดิมของเมืองไทยและจ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 34 ชนิด กว่า 100,000 ต้น ครอบคลุมพื้นที่ 30 ไร่ในบริเวณโรงงาน  ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวและเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศให้แก่ชุมชนบริเวณโดยรอบโรงงานแล้ว ผืนป่าแห่งนี้ยังจะทำให้เกิดความหลากหลายทางระบบนิเวศในพื้นที่และช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศได้เฉลี่ย 800 ตันต่อปีอีกด้วย

         สำหรับ แหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศวิทยา (Biotope) เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการป่านิเวศในโรงงาน เป็นการสร้างระบบนิเวศธรรมชาติให้เกิดในพื้นที่บริเวณโรงงานผลิตรถยนต์ของโตโยต้า บ้านโพธิ์ โดยได้มีการปรับพื้นที่ให้เหมาะสมเป็นถิ่นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่เคยอาศัยอยู่บริเวณโดยรอบโรงงานได้กลับเข้ามาอยู่ในพื้นที่ ดังเช่นสภาพป่าตามธรรมชาติจริง ๆ โดยสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะเข้ามาเติมเต็มระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์ ทำให้ในอนาคต พื้นที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เข้าเยี่ยมชม ซึ่งรางวัลการนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในการมุ่งมั่นดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เราสามารถเติบโตควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

 “โตโยต้า ห่วงใยด้วย... หัวใจสีเขียว”

หมายเหตุ
         ค่าเฉลี่ยการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของไม้ยืนต้นโตเต็มที่ 1 ต้น อยู่ที่ประมาณ 8 กิโลกรัมต่อปี -- อ้างอิงจาก  ICLEI-Local Governments for Sustainability (www.iclei.org)