ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมประกอบด้วย
  1. นายประมนต์  สุธีวงศ์ ประธานคณะกรรมการ
  2. นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการ
 

 
   
  ประกอบด้วย
  1. มร. เคียวอิจิ  ทานาดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่
  2. นายวุฒิกร  สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  3. นายอภินนท์  สุชีวบริพนธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  4. นายฉัตรชัย  ทวีสกุลวัชระ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  5. มร. ยะซึฮิโกะ  โนโมโตะ เหรัญญิก
  6. นายศุภรัตน์  ศิริสุวรรณางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
  7. นายไพโรจน์  หิรัญเรืองรอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
  8. นายเอกชัย ฉายศิริพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
  9. นายปกรณ์ วงศ์วิทยาภิรมณ์ ที่ปรึกษาอาวุโส
  10. นายศิตชัย  จีระธัญญาสกุล ที่ปรึกษาอาวุโส
  11. นายนิกร  ประเสริฐสม ที่ปรึกษาอาวุโส
  12. นายสมศักดิ์ ชาญชัยศรีสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
  13. นายสมรรถ  นาราษฎร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
  14. นายกิจ  มหาจุนทการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
  15. นายชูศักดิ์ เหยี่ยงสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
  16. นายมานะ  ชูขันทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
  17. นายสุรศักดิ์  สุทองวัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
  18. นายบิณฑ สินรุ่งเรือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
  19. นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
  20. นาย สมคิด ประดิษฐกำจรชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
  21. นางปวีณา  นันทิกุลวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
  22. นายเจริญชัย ยิ่งจรูญกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
     
   
 
 • กำหนดหลักการ นโยบายประจำปี วางแผนงานระยะกลางและระยะยาว เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม ด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมของบริษัท
 • มอบนโยบายและให้คำแนะนำการกำกับดูแลกิจการที่ดีในแต่ละสายงานในทิศทางเดียวกัน
 • พิจารณาอนุมัติแผนแม่บท ภาพลักษณ์องค์กร และงบประมาณการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม และการประชาสัมพันธ์
 • พิจารณาอนุมัติ ในกรณีเรื่องเร่งด่วนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
 • มอบนโยบาย และให้แนวปฎิบัติแก่คณะเลขานุการและคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
 

 
   
ครอบคลุมทั้ง ผู้แทนจำหน่าย ผู้ผลิตชิ้นส่วน และบริษัทในเครือข่ายธุรกิจโตโยต้า (Supply Chain) ให้การกำกับดูแลรับผิดชอบโดยผู้อำนวยการฝ่ายและรักษาการผู้อำนวยการฝ่าย ทั้งองค์กร โดยมีโครงสร้างด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมของโตโยต้า (Toyota’s CSR Structure)
     
     
   
 
 • นำนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไปปฏิบัติให้ครอบคลุมทั้งผู้แทนจำหน่าย ผู้ผลิตชิ้นส่วน และบริษัทในเครือข่ายธุรกิจโตโยต้า (Supply Chain)
  ทั้งภายในและภายนอก
 • ขับเคลื่อน เผยแพร่ข้อมูล การปฏิบัติ การสรุปผล ตลอดจนสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) กับ
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทิศทางเดียวกัน
 • นำแนวทางการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณขององค์กร (Code of Conduct) มาบูรณาการ ความร่วมมือขยายไปยังผู้แทนจำหน่ายและผู้ผลิตชิ้นส่วน
  โตโยต้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน์
 

 
   
  ประกอบด้วย
  1. นายประพันธ์ จันทร์วัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  2. นายวัสสชัย สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  3. นางจิตติมา คงจำเนียร์์ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
     
   
 
 • สนองหลักการและแนวนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากคณะทำงาน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ
 • นำเสนอแผนงานเชิงกลยุทธ์และดำเนินการกิจกรรมด้านความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคม อย่างสร้างสรรค์ในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร
 • การปฏิบัติทวนสอบ ติดตามความคืบหน้า วิเคราะห์ พัฒนากิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ์
 • สนับสนุนและแนะนำการปฏิบัติงานของคณะทำงานและอำนวยความสะดวกแก่ตัวแทนที่ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม
 • ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอต่อคณะกรรมการ
 • สื่อสาร และส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนให้มีส่วนร่วมในการคิดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่บริษัทฯ